Historia


Wstęp

W latach międzywojennych ubiegłego wieku Siedlce przeżywały dość duże ożywienie w rozwoju przestrzennym. Na północnych peryferiach powstała dzielnica nazwana Nowe Siedlce. Był to teren, na którym funkcjonował państwowy majątek ziemski, będący częścią dawniej istniejącego folwarku o nazwie Starawieś. 24 czerwca 1923 roku zawiązało się wśród Obywateli Siedlec Spółdzielcze Stowarzyszenie Mieszkaniowe Urzędników Państwowych i Komunalnych. Dzięki jego działalności powstało Osiedle Nowe Siedlce. Zaprojektowane ono zostało jako miasto ogród, z dużymi działkami siedliskowymi w większej części przeznaczonymi pod zieleń, z szerokimi arteriami komunikacyjnymi. 1 października 1931 roku, granice miasta przesunięto na północ i tereny te znalazły się w obrębie administracyjnym Siedlec. Rada Miejska 11 lipca 1932 roku zatwierdziła plan zabudowy dzielnicy Nowe Siedlce. Kroniki odnotowały, że pierwszym mieszkańcem Siedlec, który rozpoczął budowę domu w tej części miasta (przy ulicy ks. Stanisława Brzóski 4) był profesor Gimnazjum im. Bolesława Prusa, Pan Eugeniusz Turyk. Perspektywa rozwoju dzielnicy skłoniła księdza kanonika Józefa Kobylińskiego, proboszcza parafii pw. św. Stanisława, do zatroskania się o lepszy kontakt mieszkańców Nowych Siedlec z ośrodkiem duszpasterskim poprzez zorganizowanie nowej parafii.

Rok 1931

10 kwietnia
Ksiądz kanonik Józef Kobyliński skierował pismo do ks. Bp Henryka Przeździeckiego, Ordynariusza Diecezji Siedleckiej, czyli Podlaskiej, w którym prosił o wyrażenie zgody na erygowanie nowej parafii dla rozbudowującej się prężnie dzielnicy Nowe Siedlce. 

28 kwietnia
Bp Ordynariusz Henryk Przeździecki wydał dekret nr 2046 na mocy którego utworzył parafię p. w. Opieki Świętego Józefa (dekret wydany po łacinie). 

12 listopada
Wikariusz Generalny, ks. Bp Czesław Sokołowski, o fakcie erygowania nowej parafii powiadomił pisemnie następujące Urzędy Państwowe: 
– Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
– Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
– Główny Urząd Statystyczny 
– Władze Województwa Lubelskiego (w skład woj. lubelskiego wchodziły wówczas Siedlce). 

Taki stan organizacyjny trwał przez 7 lat, to jest aż do roku 1938. Parafia p. w. Opieki Św. Józefa, prawnie erygowana, istniała jedynie w dokumentach pisanych. W rzeczywistości mieszkańcy dzielnicy korzystali z posług duszpasterskich w istniejących parafiach, św. Stanisława i katedralnej. Jednak myśl o konieczności budowy kościoła i zorganizowania parafii nie opuszczała mieszkańców. Społeczeństwo nowej dzielnicy miasta musiało się wzajemnie poznać i zintegrować, aby móc podjąć wspólne działania w tak istotnej i trudnej sprawie jak budowa kościoła.

Rok 1938

29 marca
Mieszkańcy dzielnicy Nowe Siedlce wystosowali do Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych „suplikę”, w której prosili o przyznanie i polecenie wydzielenia z majątku państwowego Starawieś, odpowiedniego terenu pod budowę kościoła. 

4 kwietnia 
Ks. Bp Ordynariusz, Henryk Przeździecki, wysłał do Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych pismo, w którym prosił o uwzględnienie „supliki” mieszkańców. 

12 maja 
Ministerstwo powiadomiło ks. Bp Przeździeckiego, że Urząd Wojewódzki w Lublinie otrzymał polecenie dokonania sprzedaży działki gruntu z majątku państwowego Starawieś o powierzchni 1,5631 ha pod budowę kościoła dla dzielnicy Nowe Siedlce. Cena sprzedaży wydzielonej parceli wynosiła 4688,-zł. (wg cen z roku 1938). Parcela obejmowała teren ograniczony odcinkami ulic Dąbrowskiego, Jagiellońskiej i Narutowicza, zakończona na wysokości ulicy Góreckiego. 

25 maja 
Mieszkańcy Dzielnicy Nowe Siedlce wybrali i powołali do istnienia Komitet Budowy Kościoła. W skład Komitetu weszli: 
– Przewodniczący, ks. kan. Józef Kobyliński, proboszcz parafii p. w. św. Stanisława. 
– Członkowie: 
Pani Maria Krakówko, żona znanego lekarza pediatry 
Pan Ferdynand Buchta, dyrektor Lasów Państwowych 
Pan Stanisław Zdanowski, Prezydent Siedlec 
Pan Stanisław Rutkowski, dyrektor Gimnazjum im. B. Prusa 
Pan Aleksander Jankowski, dyrektor Gimnazjum Mechanicznego 
Pan Eugeniusz Turyk, profesor Gimnazjum im. B. Prusa 
Pan Józef Mikulski, profesor Gimnazjum im. B. Prusa 
Pan Aleksander Strzałkowski, członek Rady Miejskiej 
Pan Adam Obrycki, emeryt 
Pan Bronisław Arcichowski, urzędnik dyrekcji Lasów Państwowych 
Pan Józef Grunwald, emeryt 
Pan Franciszek Skrzeszewski, urzędnik kolejowy 
Pan Józef Dąbrowski, emeryt 
Pan Józef Mazurczak, emeryt 
Pan Józef Urban, emeryt 
Pan Franciszek Ławecki, emeryt 

7 września
Kuria Diecezjalna zatwierdziła skład Komitetu Budowy Kościoła. Rozpoczął on działania związane z organizowaniem ośrodka duszpasterskiego.

Lata 1939 - 1944

17 lipca 
Ks. Bp Czesław Sokołowski (jako Administrator Apostolski), dekretem nr 1107, ustalił granice parafii p. w. Opieki Św. Józefa. Przebiegała ona następująco: 
– z północy dochodziła do pól wsi Topórek i Żabokliki 
– ze wschodu biegła tzw. szosą golicką (obecna ul. Kazimierzowska) na przestrzeni byłego folwarku Starawieś. 
– z południa granicą była ul. Prusa, począwszy od szosy golickiej, aż do ul. Granicznej. 
– z zachodu biegła ulicą Graniczną do kanału miejskiego (dzisiaj zakryty, wówczas był kanałem otwartym) i dalej do kolonii wsi Strzała. Druga strona ulicy Prusa, szosy golickiej i ulicy Granicznej, miały należeć do parafii katedralnej lub parafii p. w. Św. Stanisława, stosownie do przyległych granic. 

21 lipca 
Dziekan Siedlecki, ks. kan. Józef Kobyliński, przekazał protokolarnie księdzu Witoldowi Makarewiczowi budynek kaplicy wraz z wyposażeniem, np. podstawa pod ołtarz główny z tabernakulum, kilka obrazów, kandelabry, konfesjonał, fisharmonia itp.

ROK 1941 

31 lipca 
Dotychczasowy rektor, ks. Makarewicz, przestał pełnić swe obowiązki. Na jego miejsce powołany został, jako administrator parafii p. w. Opieki Św. Józefa, ksiądz Józef Księżopolski.

11 sierpnia 
Kaplicę i teren parafialny, nie pytając o zdanie władz kościelnych i parafian, zabrały niemieckie wojskowe władze okupacyjne na skład broni i amunicji. Ksiądz Józef Księżopolski, za wiedzą władzy diecezjalnej, całe wyposażenie kaplicy rozdał na przechowanie do wielu rodzin w Siedlcach lub domów zakonnych, np. do kaplicy p. w. Św. Krzyża (przy szpitalu miejskim), do Sióstr Albertynek z ulicy Cmentarnej, do Pana Antoniego Wintera z ul. Jagiellońskiej, do Pana Edwarda Pieczaka z ulicy Starowiejskiej.

ROK 1941 

31 lipca 
Dotychczasowy rektor, ks. Makarewicz, przestał pełnić swe obowiązki. Na jego miejsce powołany został, jako administrator parafii p. w. Opieki Św. Józefa, ksiądz Józef Księżopolski.

11 sierpnia 
Kaplicę i teren parafialny, nie pytając o zdanie władz kościelnych i parafian, zabrały niemieckie wojskowe władze okupacyjne na skład broni i amunicji. Ksiądz Józef Księżopolski, za wiedzą władzy diecezjalnej, całe wyposażenie kaplicy rozdał na przechowanie do wielu rodzin w Siedlcach lub domów zakonnych, np. do kaplicy p. w. Św. Krzyża (przy szpitalu miejskim), do Sióstr Albertynek z ulicy Cmentarnej, do Pana Antoniego Wintera z ul. Jagiellońskiej, do Pana Edwarda Pieczaka z ulicy Starowiejskiej.

ROK 1944 

Lipiec 
W wyniku działań wojennych, kaplica została zburzona przez Niemców, zmuszonych do opuszczenia Siedlec. Miasto zostało zaatakowane przez napierające wojska Armii Czerwonej wieczorem 24 lipca 1944 roku. Pierwsze uderzenie jednak się nie powiodło. W takiej sytuacji, wojska radzieckie 26 lipca rozpoczęły manewr oskrzydlania miasta od zachodu, południa i wschodu. 27 lipca atak został ponowiony. Jednakże i to natarcie, w wyniku niemieckiego kontrataku, nie zapewniło sukcesu. W tej sytuacji wojska radzieckie w dniu 31 lipca o godzinie 7. 50, po silnym zbombardowaniu miasta, po przygotowaniu artyleryjskim, przystąpiły do ostatecznego szturmu. Do godzin popołudniowych opór niemiecki został ostatecznie złamany. W bojach o wyzwolenie Siedlec, oprócz żołnierzy radzieckich, brali udział żołnierze 22 pułku 9 dywizji Armii Krajowej, w ramach akcji ?Burza?, oraz około 20-o osobowy oddział Armii Ludowej. W takich to okolicznościach doszło do zniszczenia pierwszej, tymczasowej kaplicy, która była zaczątkiem rozbudowującego się ośrodka duszpasterskiego w tym rejonie Siedlec.

Rok 1946

24 stycznia 
Administrator Apostolski Diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej (taka wówczas nazwa obowiązywała) ks. Bp Czesław Sokołowski, na mocy wydanego dekretu nr 474, od dnia 10 lutego 1946 roku, aż do odwołania pozwolił, aby mieszkańcy parafii pod wezwaniem Opieki Św. Józefa, ze wszystkimi potrzebami religijnymi (śluby, pogrzeby, chrzty, sakrament bierzmowania i inne) mogli się udawać do parafii katedralnej bądź do parafii p. w. Św. Stanisława. Ziemię parafialną użytkowały Siostry Albertynki, a później Seminarium Duchowne. 

4 lipca 
Rządy w diecezji objął ks. Biskup Ignacy Świrski. Biskupem Ordynariuszem został mianowany przez papieża Piusa XII 12 kwietnia 1946 roku. Sakrę biskupią otrzymał 30 czerwca 1946 roku w Białymstoku przez posługę kardynała, prymasa Polski, Augusta Hlonda. 

13 grudnia 
Ks. Bp Ignacy Świrski, istniejącą prawnie parafię p. w. Opieki Św. Józefa, na mocy wydanego dekretu nr 10278, podzielił na dwie części i przyłączył odpowiednio do parafii katedralnej i Św. Stanisława. Archiwum parafialne wraz z księgami dokumentującymi jej działalność polecił przechowywać księdzu Proboszczowi parafii p. w. Św. Stanisława.

Lata 1948, 1956

PIERWSZE PRÓBY REAKTYWOWANIA PRAFII:

17 października 
Do ks. Biskupa Ordynariusza Ignacego Świrskiego wpłynęło podanie-prośba od około 80-u mieszkańców Nowych Siedlec o wyrażenie zgody na urządzenie tymczasowej kaplicy w pomieszczeniach plebanii, ocalałej z pożogi wojennej. Prośby tej ks. Bp nie uwzględnił, ponieważ ocalałe pomieszczenia były zbyt małe i nie spełniały warunków, aby mogła być w nich, z należytą czcią, sprawowana liturgia. Do pomocy ks. Biskupowi Świrskiemu został przeznaczony przez Stolicę Apostolską biskup pomocniczy Marian Jankowski. 19 stycznia 1948 roku został mianowany przez Ojca Świętego Piusa XII biskupem sufraganem podlaskim. Konsekracje na biskupa otrzymał 18 kwietnia 1948 roku w katedrze siedleckiej. Zmarł w czasie wizytacji kanonicznej w parafii Hrud 6 czerwca 1962 roku. Należy odnotować w naszej kronice, że 11 listopada 1951 roku, w Michalinie pod Warszawą, zmarł Administrator Diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej, ks. Biskup Czesław Sokołowski. Pochowany został na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.

ROK 1956 
Burzliwe i tragiczne w skutkach czerwcowe wystąpienia robotników w Poznaniu wstrząsnęły sumieniami wielu Polaków. Jasnogórskie Śluby Narodu w dniu 26 sierpnia zwracają naród ku Ewangelii. Wkrótce nadszedł tzw. polski październik a wraz z nim ?odwilż? w stosunkach Państwo-Kościół. Jak się później okazało, nie na długo, ale czas ten starano się natychmiast wykorzystać w sprawie reaktywowania parafii p. w. Opieki Św. Józefa. Stąd inicjatywa księdza Józefa Kobylińskiego i księdza Biskupa Ordynariusza, aby ponownie rozpocząć starania o uregulowanie własności prawnej działki a w przyszłości uzyskać zgodę na budowę kościoła docelowego i reaktywowanie parafii.

11 grudnia 
Ksiądz kanonik Józef Kobyliński, jako opiekun terenu parafii, skierował pismo do ks. Bpa Ordynariusza,w którym zwrócił powtórnie uwagę na celowość i potrzebę rozpoczęcia starań o pozwolenie na budowę kościoła w tej dzielnicy Siedlec. Od marca 1957 roku Kuria Diecezjalna zwracała się do terenowych władz wojewódzkich, Ministerstwa Rolnictwa oraz Sądu o założenie księgi hipotecznej na działkę, której była właścicielem. Sprawą tą zainteresowany był poseł na Sejm, Konstanty Lubieński. Niestety, sprawa ta nie została załatwiona pomyślnie dla Kurii Diecezjalnej i parafii.

Lata 1958, 1959

PONOWNA PRÓBA REAKTYWOWANIA 

30 sierpnia 1958 
Ks. Bp Ordynariusz, Ignacy Świrski, podejmuje próbę reaktywowania parafii w warunkach powstałych po II wojnie światowej, kiedy zmieniły się układy polityczne, ustrój, granice Polski, kiedy wielkim przemianom uległy stosunki społeczne. Mocą wydanego dekretu 2377/58 zarządza: 
1. – Uchyla postanowienia dekretu nr 10278 z 13 grudnia 1946 roku o podziale parafii p. w. Opieki Św. Józefa i czasowym przyłączeniu dwu jej części do parafii katedralnej i św. Stanisława. 
2. – Mianuje Administratora parafii Opieki Św. Józefa i przekazuje mu archiwalia stanowiące własność parafii. Administratorem zostaje ks. Edward Domański, pełniący do czasu powołania na nowe stanowisko obowiązki Prefekta Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. 
3. – Poleca, aby wszelkie obrzędy religijne dla parafian, sprawowane były w kościele katedralnym lub świętego Stanisława, jak to było praktykowane od 1946 roku. 

5 września 1958 
Ksiądz Edward Domański został prawnie wprowadzony w zarząd parafii. 

17 listopada 1958 
Kuria Diecezjalna wystąpiła do Sądu Powiatowego w Siedlcach o założenie dla nieruchomości będącej własnością parafii, księgi wieczystej i wpisanie do niej parceli o pow. 1,56 ha, jako własności parafii p. w. Opieki Św. Józefa. 

4 grudnia. 1958 
Parafia kupiła od Pani Natalii Sadowskiej, zamieszkałej przy ulicy Jagiellońskiej, nieruchomość składającą się z placu o powierzchni 20,4 arów, na którym znajdował się dom murowany i budynki gospodarcze. 

2 lipca 1959 
Ksiądz Biskup Ordynariusz Ignacy Świrski zwrócił się do Urzędu ds. Wyznań w Warszawie (za pośrednictwem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie) o pozwolenie zaadaptowania istniejącego budynku na terenie parafialnym (przy ulicy Jagiellońskiej) na tymczasową kaplicę. Urząd ds. Wyznań, 11 listopada 1959 roku odmówił wydania takiej zgody. 

28 września 1959 
Miejska Rada Narodowa w Siedlcach nie uznała prawnie nabytej działki pod budowę kościoła docelowego, wypowiedziała jej użytkowanie przez Kurię Diecezjalną i przejęła ją na rzecz Skarbu Państwa. 22 grudnia 1960 roku przeznaczyła tę działkę na tzw. ogródki działkowe. Dzisiaj są to Pracownicze Ogródki Działkowe PODLASIE. Poczynione przez ks. Edwarda Domańskiego próby odwoływania się od decyzji Miejskiej Rady Narodowej nie przyniosły żadnych rezultatów. Wobec tak niekorzystnej sytuacji, Biskup Diecezji Siedleckiej, dekretem nr 1580 z dnia 5 lipca 1960 roku zawiesił działanie dekretu nr 2377 z 30 sierpnia 1958 roku i z dniem 15 lipca 1960 roku powierzył na powrót pieczę duchową nad wiernymi parafii p. w. Opieki Św. Józefa proboszczom parafii katedralnej i Św. Stanisława. Proboszcz parafii, ks. Edward Domański, pozostał nadal proboszczem, aż do odwołania, ale oddelegowany został tymczasowo do pracy duszpasterskiej w innej parafii. Na mocy zarządzenia Ministra Oświaty z 19 sierpnia 1961 roku, nauczanie religii nie mogło odbywać się w szkole , lecz w kościołach lub innych pomieszczeniach parafialnych. W pomieszczeniach budynku przy ul. Jagiellońskiej zorganizowany został punkt katechetyczny, do którego na katechezę uczęszczała młodzież szkolna, zgodnie z obowiązującym harmonogramem katechez. Nauczanie religii w szkołach rozpoczęło się dopiero z dniem 1września 1990 r, to jest po 29-u latach.

Rok 1983

POWTÓRNE ERYGOWANIE PARAFII 

Wydarzenia sierpniowe w 1980 roku pamiętne z powodu powszechnych strajków w wielkich i mniejszych zakładach pracy Wybrzeża, Śląska, Lubelszczyzny, zakończone podpisaniem tzw. Umów Społecznych pomiędzy przedstawicielami władz rządowych a komitetami strajkowymi w Gdańsku, Szczecinie i Jastrzębiu, spowodowały kolejny zwrot w polskiej historii powojennej. Wydarzenia te przyczyniły się, między innymi, do zmiany kursu władzy w stosunku do Kościoła. Znowu okazało się, że na krótko. 

Wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku, ograniczenie swobód obywatelskich, internowanie tysięcy działaczy związkowych i opozycyjnych oraz uwięzienie wielu Polaków, zniszczyło rodzący się proces demokratyzacji życia. Ale powrotu do sytuacji z przed roku 1980 nie mogło już być. Zdawały sobie z tego doskonale sprawę ówczesne władze, chociaż z uporem trwały aby nadawać umiłowanemu przez nich socjalizmowi „ludzką twarz” i nie myślały o wyrzuceniu go na śmietnik historii. Czekano na sprzyjający czas, aby znowu ponowić próby reaktywowania parafii. W takim oczekiwaniu nadszedł rok 1983. 
Był to rok dziękczynnej pielgrzymki papieża Jana Pawła II, naszego Rodaka na Stolicy Piotrowej, do Ojczyzny. Dziękczynnej za 600 lat obecności Maryi w Jasnogórskim Wizerunku. Był to Rok Odkupienia, ogłoszony z dniem 25 marca. W roku tym upływało 1950 lat od zbawczej śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana. W Diecezji naszej,od dnia 24 X 1968 roku pasterzował ks. Bp Jan Mazur. Wspomagał go w pracy ks. Bp Wacław Skomorucha, który od 13 września 1963 roku posługiwał w Diecezji naszej jako Biskup Pomocniczy. Był on Ojcem Soboru Watykańskiego II. Uczestniczył w pracach Soboru podczas II i IV jego sesji.

1 lipca 
Ukazał się dekret nr 1024/83 Biskupa Diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej, Jana Mazura, powiadamiający mieszkańców Siedlec i okolicznych miejscowości,o zamiarze powołania do życia wspólnoty parafialnej na fundamencie sprzed 50-u lat.

6 października 
Wyznaczona przez ks. Bpa Ordynariusza Jana Mazura komisja, po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie, ustaliła wstępnie zasięg i granice parafii. W skład komisji wchodzili:
– ks. prałat Stanisław Biernat, wówczas proboszcz parafii katedralnej
– ks. kan. Mieczysław Łuszczyński, ówczesny proboszcz parafii Św. Stanisława
– ks. kan. Franciszek Dudka, kanclerz Kurii Diecezjalnej
– ks. mgr Tadeusz Kulik, referent Wydziału Architektonicznego

19 grudnia 
Ks. Biskup Ordynariusz, dekretem nr 1817/83, z dniem 1 stycznia 1984 roku, ERYGUJE parafię pod wezwaniem Świętego Józefa. Parafia została zlokalizowana przy ulicy Juliana Marchlewskiego (trasa wylotowa do Sokołowa Podlaskiego i Łomży). Aktualna nazwa tej ulicy to Sokołowska, Nr 124.

Oto treść DEKRETU EREKCYJNEGO.

BISKUP SIEDLECKI CZYLI PODLASKI
Ldz. 1847/83
Siedlce, dnia 19 grudnia 1983 r.
Dekretem Biskupa Podlaskiego z dnia 29 kwietnia 1931 roku, Nr 2046, została erygowana parafia pw. Opieki Św. Józefa w Siedlcach na terytorium tzw. Nowe Siedlce z części parafii katedralnej i św. Stanisława. Do roku 1938, z powodu powstałych trudności z nabyciem placu pod budowę kościoła, nie została zorganizowana ww. parafia. Dnia 19 listopada 1939 roku utworzono tymczasową kaplicę przy zbiegu ulic Jagiellońskiej i Dąbrowskiego, a potem przystąpiono do budowy nowego kościoła, który został spalony podczas działań wojennych w 1944 roku. W wyniku dalszych trudności, terytorium nowej parafii zostało podzielone na dwie części i przyłączone do parafii katedralnej oraz św. Stanisława w Siedlcach.

W związku z rozbudową Siedlec, a zwłaszcza powstaniem Osiedla Tysiąclecia, zaistniała potrzeba duszpasterska utworzenia nowej parafii w tej części miasta. W oparciu o pozwolenie Władz Wojewódzkich z dnia 24 listopada 1983 roku (Wz. 6813/1/83), biorąc pod uwagę dobro duchowe wiernych, po wysłuchaniu zdania Kapituły Katedralnej Siedleckiej, Rady Kapłańskiej i zainteresowanych proboszczów parafii siedleckich, niniejszym dekretem na mocy kan. 515 K. P. K. eryguję nową rzymskokatolicką parafię pw. Św. Józefa w Siedlcach z dniem 1 stycznia 1984 roku. Powstaje ona z części terytorium parafii katedralnej i św. Stanisława w Siedlcach w następujących granicach: od torów kolejowych Siedlce-Sokołów Podlaski na południowy wschód obejmując ulice Żytnią i Łąkową (obie strony) do ul. Marchlewskiego, ulicą Marchlewskiego (obie strony) do ulicy Rynkowej, ulicą Rynkową do ulicy Czerwonego Krzyża, ulicą Czerwonego Krzyża do ulicy Prusa (do skrzyżowania z ulicą Jagiellońską), ulicą Jagiellońską do ulicy Północnej (obie strony ul. Jagiellońskiej). Dalej parafia św. Józefa obejmuje cały obszar na północ z wioskami: Purzec, Strzała, Mała Strzałka i kolonia oraz Żytnia. Sprawy organizacyjne tej parafii będą regulowane przez dalsze zarządzenia Władzy Diecezjalnej.

Niniejszy dekret należy odczytać w niedzielę 1 stycznia 1984 roku na wszystkich Mszach św. w kościołach: katedralnym, św. Stanisława, garnizonowym, Sióstr Sakramentek-Benedyktynek oraz w kaplicy Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Siedlcach. Na dowód czego itd. . . .
Dan w Siedlcach, dnia jw.

Jan Mazur bp
Ks. Franciszek Dudka, Kanclerz.

Rok 1984

2 stycznia
Rozpoczęła się wizyta duszpasterska w naszej parafii. W czasie trwania wizyty parafianie składali ofiary na rzecz organizującej się wspólnoty. 

7 stycznia 
Proboszczem erygowanej parafii został ksiądz Prałat Leon Balicki, kanonik Kapituły Kolegiackiej w Janowie. W chwili powołania na to stanowisko, ks. Leon Balicki był Dyrektorem Administracyjnym Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. Mianowanie nastąpiło na mocy dekretu ks. Bpa Ordynariusza nr 40/84. 

14 stycznia 
Pobłogosławiono pierwszych małżonków zawierających sakrament małżeństwa w nowoerygowanej parafii. Byli to małżonkowie: Ewa Teresa Stolarczyk i Stanisław Andrzej Sado. Sakrament zawarty był w katedrze siedleckiej, małżeństwo błogosławił ksiądz Roman Karwacki. 

15 stycznia 
Ochrzczono pierwsze dziecko po powstaniu naszej wspólnoty. Dzieckiem tym była Angelica Agata Frąckowiak. Chrzest odbywał się w katedrze siedleckiej, a szafarzem sakramentu był ks. proboszcz Leon Balicki. 

Do pomocy w sprawowaniu duszpasterstwa w parafii, ks. Bp Ordynariusz przydzielił dwu księży wikariuszy pracujących w parafii katedralnej. Byli to: ks. Kazimierz Matwiejuk i ks. Stanisław Wojteczuk. 

maj 
Robotnicy weszli na plac budowy. Rozpoczęli od pobudowania dwu szop drewnianych do składowania materiałów budowlanych i narzędzi. Równolegle z tymi pracami rozpoczęto budowę murowanego budynku gospodarczego. 

czerwiec 
Rozpoczęły się dostawy materiałów budowlanych (cegła, cement, pustaki, wapno). Udział parafian w rozładunku samochodów był bardzo liczny. W późniejszych miesiącach zapał do pracy zmalał. Zaczęto grodzić teren budowy. Do 14 czerwca zakończono budowę ołtarza polowego. 

14 czerwca 
Jest to dla naszej wspólnoty parafialnej data szczególna. W tym dniu ks. Biskup Ordynariusz, Jan Mazur, w obecności Ks. Biskupa Wacława Skomoruchy, przy licznie zebranym duchowieństwie Siedlec i okolicznych parafii, odprawił przy wzniesionym ołtarzu polowym, pierwszą na placu przeznaczonym pod budowę kościoła, Mszę Św. Przed rozpoczęciem Mszy Św. poświęcił ołtarz polowy oraz figury Matki Bożej, Świętego Józefa oraz krzyż z Chrystusem Ukrzyżowanym. Po wygłoszonej homilii poświęcił plac pod budowę kaplicy tymczasowej. Dzień ten na długo utkwił w pamięci parafian nie tylko z racji wspaniałej uroczystości której byli uczestnikami, ale i z powodu fatalnej pogody. Od wczesnych godzin rannych deszcz padał nieustannie. Teren rozmiękł, potworzyły się kałuże, przygotowujący uroczystość ludzie przemokli. Podniosłej uroczystości towarzyszyły cały czas szare, kłębiące się chmurzyska nie skąpiące deszczu. Od tego dnia, przy ołtarzu polowym, aż do chwili wybudowania kaplicy, bez względu na warunki atmosferyczne, była odprawiana Msza św. ? ta codzienna i Msze św. niedzielne. Tuż po poświęceniu placu rozpoczęto wykopy pod fundamenty kaplicy i domu parafialnego. 

Lipiec 
Wylano pierwsze gruszki betonu tworzącego fundamenty obu wznoszonych obiektów. 
Do pracy duszpasterskiej w naszej parafii ks. Bp Ordynariusz przysłał trzech nowowyświęconych księży: 
– ks. Sylwestra Borkowskiego 
– ks. Romana Banasiewicza 
– ks. Kazimierza Niemirkę. 

Sierpień 
Trwała druga wizyta duszpasterska w parafii. Miała na celu wzajemne zapoznanie się duszpasterzy z parafianami. 

1 września 
W wynajętym przez księdza Proboszcza domku jednorodzinnym (u zbiegu ulic Bema i Granicznej) rozpoczęła się nauka religii. W szkole nauczanie religii było zabronione. Należy odnotować fakt, ze w samej tylko szkole podstawowej Nr 9, znajdującej się na terenie naszej parafii w jej ?miejskiej? części, uczyło się w tym roku 1600 dzieci. 

15 września 
Rozpoczęto budowę kaplicy-baraku, zwanej przez parafian szopką. Osłaniała ona najbliższą przestrzeń przylegającą do ołtarza polowego. Służyła naszej wspólnocie przez całą mroźną zimę 1984/1985, aż do 19 marca 1985 roku 

1 października 
Od tej daty liturgia sprawowana była w kaplicy-baraku. Jesienne szarugi nie były już nam straszne. 

8 grudnia 
Przeżywaliśmy pierwszą adwentową ?wieczornicę? ku czci Matki Bożej Niepokalanie Poczętej w dniu Jej liturgicznego święta. Wieczornicę zorganizowała młodzież naszej parafii pod kierunkiem księży wikariuszy.
Pierwszym rekolekcjom adwentowym w naszej parafii przewodniczył ks. kanonik Henryk Wierzejski, wówczas proboszcz parafii w Staninie k/Łukowa i budowniczy tamtejszego kościoła. 

24 grudnia 
Pierwsza pasterka naszej wspólnoty parafialnej w kaplicy-baraku (szopce). Pasterka niezapomniana. Nasza kaplica-barak, w tą świętą i cichą noc, była prawdziwie stajenką mizerną, lichą na wzór tej betlejemskiej. Rok 1984 zamknęliśmy ukończeniem murów kaplicy tymczasowej i domu parafialnego w stanie surowym, bez więźby dachowej. Była ona w tym czasie wykonywana w MOSTOSTAL-u w Siedlcach.

Rok 1985

W roku tym, diecezję naszą nawiedziła łaskami słynąca kopia Cudownego Obrazu Jasnogórskiego. Przejęcia Obrazu Nawiedzenia z diecezji Drohiczyńskiej odbyła się 16 czerwca 1985 roku w Sokołowie Podlaskim. W Siedlcach, w dniach 21-28 kwietnia, trwał Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. 

Styczeń, luty 
Trwała wizyta duszpasterska. Według zebranych informacji, na początku tego roku wspólnota nasza liczyła 14700 osób (3740 rodzin). 

Wykonywano nieprzerwanie prace budowlane w kaplicy tymczasowej. Montowano więźbę dachową, kryto kaplicę dachem z blachy falistej profilowanej, umocowywano podsufitkę drewnianą, instalowano przewody elektryczne i grzewcze, tynkowano ściany, urządzano wnętrze wyposażając w niezbędne sprzęty. 

15-18 marca 
Przeżywaliśmy rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne głosił ks. Franciszek Hołda, wówczas proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Niwiskach, budowniczy kościoła w Opolu Nowym. 

19 marca 
Pierwszy odpust parafialny w uroczystość Świętego Józefa i poświęcenie kaplicy. Wspólnota nasza gościła w tym uroczystym dniu obu księży Biskupów Siedleckich, ks. Bpa Ordynariusza Jana Mazura i ks. Bpa pomocniczego, Wacława Skomoruchę. Główne nabożeństwo odpustowe odbywało się o godz. 18.00. Kaplica była w stanie godnym, aby sprawować w niej Mszę św. Ściany były otynkowane i pobielone, oświetlenie zainstalowane i czynne, prezbiterium ukończone i wyposażone zgodnie z projektem. Nie było posadzki, a stemple drewniane podpierały jeszcze balkon chórowy. 

Maj 
Ukończono układanie posadzki w kaplicy, usunięto wszystkie stemple z wnętrza. Począwszy od tego miesiąca, wszystkie Msze św. tak w dni powszednie jak niedziele i święta, sprawowane były w kaplicy. 

19-26 maja 
Do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło, w dwu grupach, 420 dzieci. 

Czerwiec 
W pierwszych dniach tego miesiąca rozebraliśmy kaplicę-barak i kancelarię-namiot. Zajmowany przez te obiekty plac uprzątnięto. Zbudowano konstrukcję nośną i zawieszono dzwon „JÓZEF”. Dzwon ten jest darem ks. proboszcza Leona Balickiego dla naszej wspólnoty parafialnej. 

6 czerwca 
Po uroczystej Mszy św. odprawianej w kaplicy o godz. 16.00, wyruszyła na ustaloną trasę, pierwsza w historii naszej parafii (po raz pierwszy w historii Miasta w ten jego rejon), procesja eucharystyczna. Przewodniczył jej, jako delegat ks. Ba Ordynariusza, ks. kanonik Mieczysław Łuszczyński, probosz parafii p. w. Św. Stanisława w Siedlcach. Towarzyszyły procesji poczty sztandarowe z katedry. Parafianie w wielkiej liczbie stawili się na procesję, pomimo niepewnej pogody.

7-10 czerwca 
W tych dniach odbyła się pierwsza w historii naszej parafii kanoniczna wizytacja duszpasterska. Przeprowadził ją ks. Bp Ordynariusz, Jan Mazur. 

7 czerwca 
Ksiądz Biskup, Jan Mazur, dokonał konsekracji zawieszonego już dzwonu. Dzwon otrzymał imię „JÓZEF”. Zawieszony na tymczasowej konstrukcji nośnej służył nam do 1999 roku. Podczas trwania wizytacji parafii, ks. Bp Jan Mazur udzielił Sakramentu Bierzmowania 155 osobom. 

16 czerwca 
Do Diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej przybył Obraz Nawiedzenia czyli łaskami słynąca Kopia Cudownego Obrazu Jasnogórskiego. Uroczystość przejęcia Obrazu Nawiedzenia z Diecezji Drohiczyńskiej odbywała się w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Sokołowie Podlaskim. Z Siedlec, na tę uroczystość powędrowało do Sokołowa w pieszej pielgrzymce około 800 pątników. 

Sierpień 
Wykończono i oddano do użytku sale katechetyczne zlokalizowane w budynku kaplicy. Otynkowano ją na zewnątrz, usunięto rusztowania wokół kaplicy. Nastąpiła wymiana księży wikariuszy. Przybyli do nas: ks. Marek Zieliński, Henryk Sidorczuk i Jan Zowczak. W wyniku starań ks. Proboszcza Leona Balickiego, na terenie naszej parafii został erygowany Dom Zakonny Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (ORIONISTEK). Erekcja Domu poprzedzona była wizytacją naszej parafii przez Matkę Generalną tego zgromadzenia z Rzymu, Matkę Prowincjonalną z Warszawy i ks. Bpa Diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej, Jana Mazura. Po uzyskaniu zgody władz tego zgromadzenia na erygowanie Domu, został on zlokalizowany w budynku parafialnym. Siostry: Klaudia, Agnieszka i Alicja, były pierwszymi siostrami tego Zgromadzenia, które rozpoczęły swoje posługiwanie naszej wspólnocie. W założeniach początkowych, Siostry miały prowadzić katechezy, opiekować się zakrystią, dbać o wystrój kościoła, wspierać pomocą i opieką chorych i potrzebujących. Do chwili obecnej Siostry są wierne swojemu posłannictwu. 

Wrzesień 
Najbliższe otoczenie kaplicy zostało trwale utwardzone poprzez wykonanie betonowych chodników wokoło kaplicy, od kaplicy do domu mieszkalnego księży oraz placu przed wejściem do kaplicy. Katechezę dzieci i młodzieży przeniesiono z wynajmowanego domu jednorodzinnego u zbiegu ulic Granicznej i J. Bema do sal katechetycznych zlokalizowanych na zapleczu i suterenach kaplicy oraz domu parafialnego. 

W roku 1985 zakończyliśmy budowę i wyposażanie kaplicy w niezbędny sprzęt. Dom parafialny był już zamieszkały i spełniał swoje podstawowe funkcje. Od chwili rozpoczęcia na tym terenie działalności jako wspólnota parafialna, (od czerwca 1984 r.), równolegle do prowadzonych prac budowlanych, trwały starania o uzyskanie pozwolenia na rozpoczęcie budowy kościoła docelowego i zatwierdzenie jego projektu architektonicznego. Na polecenie Diecezjalnej Komisji Artystyczno-Architektonicznej działającej przy Kurii Siedleckiej, ks. proboszcz Leon Balicki zwrócił się do Politechniki Warszawskiej z propozycją wykonania projektu (szkicu roboczego) kościoła. Dwaj profesorowie Politechniki Warszawskiej, Panowie Pawelec i Jodełko, sporządzili dwa robocze szkice projektu i przedstawili je do akceptacji. Z uwagi na wysoki kosztorys, zarówno obu obiektów jak i dokumentacji, prace te nie zostały przyjęte. Diecezjalna Komisja Artystyczno-Architektoniczna poleciła zwrócić się do Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie o sporządzenie projektu drogą konkursu. Z konkursu wpłynęło anonimowo 4 prace. Z tych prac wybrano jeden projekt, autorstwa mgr Ryszarda Gregorkiewicza i mgr inż. Jerzego Dąbrowskiego, z poleceniem dokonania pewnych zmian. Ten zmieniony już projekt był kilkakrotnie dyskutowany na forum Komisji Diecezjalnej. Wreszcie, w początkach sierpnia 1985 roku, projekt został przedłożony w Wydziale Spraw Wewnętrznych oraz w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego, do akceptacji.

Rok 1986

Życie duchowo-religijne parafii okrzepło i toczyło się w rytmie wyznaczanym rokiem liturgicznym. 
Na terenie przeznaczonym pod budowę docelowego kościoła funkcjonował sklep spożywczy, apteka i pawiloniki handlowe. Były to jedyne placówki handlowe,w których można było kupić podstawowe środki niezbędne w funkcjonowaniu codziennym rodziny. W promieniu 1 km nie było żadnych sklepów. Podjęcie decyzji o zlikwidowaniu tych obiektów nie było łatwe. Chociaż były to obiekty tymczasowe (sklep kontenerowy) a nie docelowe, dobrze służyły mieszkańcom prawie 10-o tysięcznego osiedla. Dlatego służyły one nadal ludziom przez rok 1985, 1986 i część roku 1987. 

15-16 lutego 
W 245 dniu drugiej peregrynacji po naszej diecezji, przyjmowaliśmy w parafii Obraz Nawiedzenia, łaskami słynącą kopię cudownego Obrazu Jasnogórskiego. Poprzedzające tę uroczystość rekolekcje, prowadzili Ojcowie Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej z Sanktuarium w Kodniu. Uroczystości powitania i pożegnania Obrazu Nawiedzenia odbywały się na zewnątrz kaplicy, gdyż nie mogła ona pomieścić tak dużej ilości wiernych biorących udział w tych uroczystościach. „Towarzyszył” nam wtedy mróz dochodzący do minus 20 stopni C. 

8-9 marca 
W katedrze siedleckiej, z udziałem Episkopatu Polski, trwały diecezjalne uroczystości dziękczynne za drugą peregrynację Obrazu Nawiedzenia. Główną Mszę Św. sprawował Prymas Polski, ks. kardynał Józef Glemp. Homilię głosił ks. kardynał Henryk Gulbinowicz, Metropolita Wrocławia. Licznie uczestniczyliśmy w tych uroczystościach, nie zważając na dokuczliwy mróz. 

11, 18 i 25 maja 
W trzech grupach przystępowały do Pierwszej Komunii Świętej dzieci z naszej parafii. 

1 czerwca 
Odbywała się druga z kolei w naszej parafii procesja ku czci Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa po ulicach osiedla. Przewodniczył procesji, delegowany przez ks. Bpa Ordynariusza, ks. kan. Kazimierz Białecki, wówczas Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. 

21 grudnia 
Po zakończonych rekolekcjach adwentowych rozpoczęło się nawiedzanie rodzin przez Matkę Bożą w Jej Jasnogórskim Wizerunku. Nawiedzenie rozpoczęło się po Mszy św. odprawionej o godz. 18oo przez ks. Bpa Ordynariusza, Jana Mazura. 

W roku 1986 posługę duszpasterską w naszej parafii pełnili: 
Ks. Marek Zieliński 
Ks. Jan Zowczak 
Ks. Ireneusz Głowacki (przybył do nas w wakacje 86) 
Ks. Henryk Sidorczuk (odszedł z parafii w wakacje 86) 
Przez krótki okres pracował wśród nas ks. Zbigniew Szambora (około 1 miesiąc)

Rok 1987

Był to rok trzeciej pielgrzymki Ojca Świętego, Jana Pawła II, do Ojczyzny.
Rok Drugiego Krajowego Kongresu Eucharystycznego.

Kwiecień 
Rozpoczęto prace mające na celu przygotowanie placu, na którym, zgodnie z projektem, budowany będzie docelowy kościół parafialny. Otrzymaliśmy bowiem zgodę na budowę kościoła według przedstawionego projektu. Do września zlikwidowano drewniane pawiloniki handlowe i spożywczy sklep typu kontenerowego. Zburzony został domek jednorodzinny murowany po byłym właścicielu terenu zajętego pod zabudowę osiedla mieszkaniowego. Po uporządkowaniu i ogrodzeniu, placu przystąpiono do wykonywania wykopów pod fundamenty kościoła. Do końca 1987 roku zalano betonem tzw. ?ławy fundamentowe? i zabezpieczono budowę na sezon zimowy 1987/88. 

Przez cały rok 1987 trwało nawiedzanie rodzin naszej parafii przez Matkę Bożą w jej Wizerunku Jasnogórskim. 

W roku tym, posługę duszpasterską w parafii pełnili następujący księża wikariusze:
– ks. Marek Zieliński (do maja 1987)
– ks. Jan Zowczak
– ks. Ireneusz Głowacki (do wakacji 1987).
W wakacje 1987 przybyli do nas:
– ks. Andrzej Banasiuk
– ks. Jerzy Grochowski
– ks. Dariusz Cabaj.

Rok 1988

W roku tym, w naszej Diecezji, w dniach 26 czerwca do 3 lipca odbywał się Drugi Kongres Eucharystyczny diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej. 

Marzec 
Wznowione zostały, po zimowej przerwie, prace budowlane przy kościele. Wiele razy kasa parafialna świeci pustkami. Ksiądz Proboszcz zabiega o fundusze w najróżniejszy sposób. Kwestuje w innych parafiach, zaciąga pożyczki bezpośrednio u niektórych parafian mogących ich udzielić, prosi o wsparcie ks. Bpa Ordynariusza i często jest wspomagany. Wspólnota parafialna swoimi ofiarami również zasila fundusz budowy. Wspiera całe to dzieło również pracą i modlitwą. 

3 lipca 
Z parafii p. w. Bożego Ciała do Katedry Siedleckiej przeszła wielka procesje eucharystyczna na zakończenie Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego, drugiego w dziejach diecezji. Procesji przewodniczył Prymas Polski, kardynał Józef Glemp. Uczestniczyło w niej bardzo dużo naszych parafian, a grupa dzieci pierwszokomunijnych brała w niej udział jako oficjalni delegaci naszej parafii. 

24 września 
W budujący się kościół dokonano aktu wmurowania kamienia węgielnego i aktu erekcyjnego. Wmurowania dokonał ks. Bp Ordynariusz Jan Mazur, w asyście licznie zgromadzonego duchowieństwa Siedlec i okolicznych parafii. Udział parafian w tym święcie wspólnoty był nadzwyczaj liczny. Działo się to w sobotę, a uroczystość trwała od godziny 17.00 do 20.00. Kamień węgielny tworzyły 3 kamienie zamknięte w metalowej, oszklonej szkatule. Zostały one przywiezione przez naszego ks. Proboszcza w 1986 roku z Ziemi Świętej. Przedtem poświęcone były na Grobie Bożym w Jerozolimie. Jeden z owych kamieni pochodził z pod Bazyliki Św. Józefa w Nazarecie. Drugi wydobyto z pod Groty Narodzenia Pana Jezusa w Bazylice Betlejemskiej, trzeci kamień wzięty był z Góry Kalwaryjskiej, z pod Bazyliki Ukrzyżowania, Grobu i Zmartwychwstania Chrystusa Pana. Akt erekcyjny napisany został na tzw. kalce technicznej,w formie długiej taśmy. Po podpisaniu go przez osoby mocno związane z dziełem budowy, został złożony do metalowej, ozdobnej,szczelnej tulei i zamurowany wraz ze szkatułą zawierającą kamień węgielny w niszy, znajdującej się w lewej ścianie prezbiterium. 

Oto treść AKTU EREKCYJNEGO. 

W Imię Trójcy Przenajświętszej. Amen. 
Działo się dnia 24 września, roku Pańskiego 1988, kiedy Kościołowi Powszechnemu, z woli Opatrzności przewodził Papież Polak Jan Paweł II, w dziesiątą rocznicę Jego posługiwania Ciału Mistycznemu Chrystusa, kiedy Kościołowi w Polsce przewodził w wierze i miłości kardynał Prymas Dr Józef Glemp, Kościołem Męczeńskiego Podlasia od lat dwudziestu kierował Dr Jan Mazur a biskupem pomocniczym był Dr Wacław Skomorucha, po zakończeniu II Kongresu Eucharystycznego, po uroczystym zamknięciu Roku Maryjnego, kiedy Proboszczem nowopowstałej parafii Świętego Józefa w Siedlcach jest ks. Dr Leon Balicki, Kapelan Jego Świątobliwości, Kanonik Prałat Kolegiaty Janowskiej, Dziekan Dekanatu Katedralnego, a Jego współpracownikami są księża: Jerzy Grochowski, Andrzej Banasiuk, Ryszard Kozieł – wmurowano w budującą się świątynie kamień z Grobu Pańskiego w Jerozolimie, przywieziony przez obecnego księdza Proboszcza. Tego liturgicznego aktu oraz poświęcenia całej budowy dokonał Najdostojniejszy Arcypasterz Diecezji w obecności: 
– Kapituły Katedralnej na czele z ks. Infułatem Stanisławem Olechowskim, 
– Kapituły Kolegiackiej z ks. Profesorem Dziekanem Marianem Myrchą na czele 
– Profesorów i Moderatorów Wyższego Seminarium Duchownego na czele z ks. Magnificencją Rektorem Kazimierzem Białeckim 
– Pracowników Prześwietnej Kurii Diecezjalnej Siedleckiej czyli Podlaskiej 
– Przybyłych Księży Gości 
– Księży Dekanalnych 
W wyniku konkursu, projekt wznoszonego Domu Bożego pod wezwaniem Świętego Józefa, opracował mgr Ryszard Gregorkiewicz przy współudziale mgr inż. Jerzego Dąbrowskiego. Realizują powyższy projekt: Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy mgr inż. Czesław Wasiluk, inżynierowie: Antoni Jastrzębski, Krzysztof Jaszczuk, Adam Jończyk, Jerzy Skoczek, Adam Waszczuk i Zbigniew Zaborowski. Majstrem budowy jest technik Mieczysław Wrzosek. 
Obecni byli licznie zgromadzeni parafianie i goście.

Akt powyższy podpisano, i po zamknięciu w metalowej tulei, wraz z kamieniem z Grobu Pańskiego, wmurowano w ścianę budującego się kościoła. Odpisy tegoż AKTU zdeponowano w Archiwum Kurii Diecezjalnej oraz w parafii Świętego Józefa w Siedlcach.

Rok 1989

Jest to rok przemian ustrojowych w kraju. Od 6 lutego do 4 kwietnia trwały obrady przedstawicieli Władz Rządowych i Sił Opozycyjnych przy tzw. Okrągłym Stole. 4 czerwca odbyły się wybory do Sejmu, zwanego Sejmem Kontraktowym. Wybory wygrały ugrupowania opzycyjne w stosunku do dotychczasowej władzy. W parafii trwało nadal nawiedzenie rodzin przez kopię Obrazu Jasnogórskiego. 

Trwał trzeci rok „wielkiego budowania w kamieniu”. Do końca sezonu budowlanego zdołano wznieść ściany kościoła docelowego na wysokość przewidzianą w dokumentacji technicznej. W listopadzie budowę zabezpieczono na okres zimy 1989/1990. 

8 grudnia. 
Sekretarz Episkopatu Polski ks. Alojzy Orszulik, otrzymał w katedrze siedleckiej sakrę biskupią. W uroczystości tej uczestniczyło wielu dostojników kościelnych i przedstawicieli władz rządowych oraz terytorjalnych. Gościł wówczas w katedrze ówczesny Premier Rządu – Tadeusz Mazowiecki. Wielu naszych parafian było obecnych na tej uroczystości. 
W roku 1989 pracował wśród nas: ks. Jerzy Grochowski.
Do miesięcy wakacyjnych księża: Jerzy Banasiuk i Ryszard Kozieł.
W miesiącach wakacyjnych, na ich miejsce przybyli: ks. Eugeniusz Filipiuk i ks. Andrzej Witkowski.

Rok 1990

W roku tym trwało nadal nawiedzanie rodzin przez kopię cudownego Obrazu Jasnogórskiego 

Marzec 
Rozpoczęto prace ciesielsko-zbrojarskie w kościele, przygotowujące do operacji zalania stropu betonem. 

18 – 22 marca 
Odbywały się rekolekcje wielkopostne. Rekolekcjom przewodniczył Ojciec Marian Błoński, salezjanin z Lutomierska. 

1 do 2 maja 
Od 26 kwietnia do 3 maja, trwał w Siedlcach Tydzień Modlitw o Beatyfikację Unitów Podlaskich i Zjednoczenie Narodu przez wierność krzyżowi, aż do zwycięstwa. W naszej parafii modliliśmy się w tych intencjach wobec Krzyża Pratulińskiego – niemego świadka męczeństwa Unitów. Krzyż Pratuliński przejęliśmy od parafii p. w. Bożego Ciała w dniu 1 maja. W tym dniu, o godzinie 20.30 uczestniczyliśmy w misterium męczeństwa. 2 maja Krzyż Pratuliński został procesjonalnie przeprowadzony do katedry. 

1 czerwca 
U zbiegu ulic Chrobrego, Granicznej i Mireckiego, mieszkańcy tej części naszej parafii postawili ufundowany przez siebie krzyż metalowy. Aktu poświęcenia krzyża dokonał ks. Proboszcz, w asyście licznie przybyłych parafian. Działo się to w pierwszy piątek miesiąca. 

17 czerwca 
Ulicami osiedla przeszła procesja ku czci Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Procesji przewodniczył ówczesny Rektor Wyższego Seminarium Duchownego, ks. Kazimierz Białecki. 

24 czerwca 
W Opolu Nowym, ks. Kardynał Józef Glemp, Prymas Polski, poświęcił zespół gmachów Wyższego Seminarium Duchownego. Wielu naszych parafian uczestniczyło w tej uroczystości. 

1 września 
Wznowiono nauczanie religii na terenie i w pomieszczeniach szkolnych, po 29-u latach jej nieobecności. 

Październik 
Zalano strop kościoła betonem i tym samym cała przestrzeń bryły świątyni zostala wreszcie zamknięta. 

3-4 listopada 
Trwała druga już w historii naszej parafii Kanoniczna Wizytacja. Wizytował ks. Bp Ordynariusz, Jan Mazur. 

Listopad 
Do stropu kościoła montowano kasetony. 

Grudzień 
Z wnętrza kościoła usuwano stemple. 

W roku 1990 pracowali wśród nas księża wikariusze: ks. Andrzej Witkowski, ks. Eugeniusz Filipiuk i ks. Henryk Jakubowicz – do miesięcy wakacyjnych. 
Od wakacji przybyli do nas księża wikariusze: ks. Marek Kot i ks. Józef Kuzawiński.

Rok 1991

Był to rok czwartej pielgrzymki Ojca Świętego, Jana Pawła II do Ojczyzny. 

Piąty rok trwała budowa naszego kościoła parafialnego. Z prowadzonych w tym sezonie prac budowlanych należy wymienić:
– przymocowywanie kasetonów sufitowych i tynkowanie ich
– ocieplanie stropu
– szklenie okien
– ozpoczęcie białkowania ścian wewnątrz kościoła.
– tynkowanie kościoła na zewnątrz
– wykonywanie zadaszeń na wieżyczkach 

30 maja 
Pierwszą w historii parafii Mszę Św. prymicyjną sprawował ks. Marek Dobosz. Msza Święta odprawiona była o godzinie 18.00, a miejscem jej sprawowania była tymczasowa kaplica murowana. 

15 czerwca 
Zmarł inż. Czesław Wasiluk, Inspektor Nadzoru budowy kościoła. 

W roku 1991 posługę duszpasterską w parafii pełnili nieprzerwanie:
ks. Marek Kot, ks. Józef Kuzawiński i ks. Andrzej Witkowski.

Rok 1993

Przez cały ten rok trwały prace przy urządzaniu wnętrza naszego kościoła parafialnego. Wsród wielu wykonywanych prac należy wymienić: główne drzwi wejściowe do świątyni, posadzka z płyt marmurowych, instalacja grzewcza, uporządkowanie placu przed kościołem wraz z utwardzeniem placu procesyjnego przed głównym wejściem do świątyni. 

Styczeń 
Do wielu rodzin naszej wspólnoty zawitała młodzieżowa grupa kolędnicza, wnosząc dużo radości Bożonarodzeniowej. Przyjmowana była z życzliwością i niejednokrotnie obdarowywano ją skromnymi ofiarami pieniężnymi. Część zebranych pieniędzy przekazała na budujący się kościół parafialny oraz na odbudowę spalonej w czasie Świąt Bożego Narodzenia, tymczasowej drewniwnej kaplicy w parafii p. w. Bożego Ciała w Siedlcach. 

20 czerwca 
O godzinie 12.45, Mszę Świętą prymicyjną, sprawował nasz parafianin, ks. Paweł Rozbicki. Była to trzecia w historii naszej parafii, Msza Św. prymicyjna. 

26 września 
Delegacja naszych parafian uczestniczyła w uroczystej Mszy Świętej Jubileuszowej, sprawowanej w katedrze siedleckiej z okazji 25-lecia pasterzowania wśród nas, księdza Biskupa Ordynariusza, Jana Mazura. Jako dar od parafian przekazano dostojnemu Jubilatowi kopię Obrazu Jasnogórskiego, z okolicznościową dedykacją. 

3-6 listopada 
Odbywały się rekolekcje w naszej wspólnocie, poprzedzające uroczystość poświęcenia kościoła parafialnego. 

7 listopada 
O godzinie 12.30, przy tłumnym udziale wiernych, rozpoczęły się uroczystości związane z aktem poświęcenia kościoła. Poświęcenia dokonał ks. biskup Ordynariusz Jan Mazur, przy współudziale księży biskupów Wacława i Henryka. W uroczystości uczestniczyło licznie zgomadzone duchowienstwo Siedlec i okolicznych parafii. Stawiły się Władze Samorządowe oraz Przedstawiciele wszystkich firm budowlanych biorących udział w realizowaniu budowy. Obszerna świątynia wypełniona była „po brzegi”. Uroczystość trwała nieprzerwanie do godziny 16.30. 

W roku 1993 pracowali wśród nas: ks. Marek Kot, ks. Andrzej Witkowski (do marca).

Rok 1994

Był to Międzynarodowy Rok Rodziny, ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. W obchody Roku czynnie włączyła się Stolica Apostolska. 

27 marca 
O godzinie 12.45 odbył się w kaplicy murowanej (tymczasowej) obrzęd poświęcenia palm. Procesja z palmami przeszła do kościoła, gdzie dalej sprawowana była liturgia Niedzieli Palmowej ? Msza Św. , czytanie Męki Pańskiej, po południu Gorzkie Żale. Tym akcentem rozpoczęto ponowne użytkowanie kościoła do celów kultowych po przerwie zimowej. Użytkowana była również kaplica, zwłaszcza w dni powszednie i podczas wykonywania prac wykończeniowych w kościele, 

13 maja 
Ze wszystkich siedleckich parafii przybyła do naszego kościoła parafialnego Pierwsza Siedlecka Pielgrzymka Fatimska na modlitwę do „Domu Józefa”. W pielgrzymce wzięło udział około 6 tys. mieszkańców naszego miasta. 

28 maja 
W naszej świątyni odbyły się obrady piątej stacji Pierwszego Podlaskiego Kongresu Rodziny, zorganizowanego dla upamiętnienia Międzynarodowego Roku Rodziny. Kongres rozpoczął się 2 maja w Garwolinie. Kolejne stacje obrad odbywały się w Białej Podlaskiej, Łukowie, Parczewie i Siedlcach. Podczas obrad Kongresu w naszym kościele, ks. Biskup Ordynariusz Jan Mazur, poświęcił Obraz Świętej Rodziny (wzór Obrazu Św. Rodziny w Kaliszu). Umieszczony jest ten Obraz w bocznej kaplicy kościoła (Kaplica Ślubów Jasnogórskich), w ołtarzu poświęconym Świętej Rodzinie. 

12 czerwca 
Msze Święte prymicyjne odprawili dwaj nasi Neoprezbiterzy, ks. Piotr Oskroba i ks. Andrzej Wolanin. Święcenia kapłańskie otrzymali 11 czerwca w katedrze siedleckiej. 

Na rok przyszły zaplanowano ukończenie budowy kościoła parafialnego w stanie pozwalającym na dokonanie jego konsekracji. Kontynuowane więc były prace wykończeniowe, zwłaszcza wnętrza świątyni. Jest to budowla imponująca. Kościół ma wysokość 45 metrów. Wysokość do stropu 36 metrów, długośc 40 metrów i szerokość również 40 metrów. Od strony południowej zwieńczony jest kaplicą na której głównej ścianie namalowano fresk przedstawiający Jasnogórskie Śluby Narodu (26 sierpnia 1956 rok). Na przeciwległej ścianie tej kaplicy jest Ołtarz Świętej Rodziny i Krucyfiks z desakralizowanej kaplicy tymczasowej, służącej dzisiaj jako Sala Wielofunkcyjna Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu im. Świętej Rodziny. Od strony północnej gmach świątyni okala zespół pomieszczeń administracyjnych. Wieża wolnostojąca ma wysokośc 46 metrów i zwieńczona jest krzyżem o wysokości 8 metrów. Styl kościoła współczesny. Centralna ściana w prezbiterium świątyni przedstawia chwałę Świętego Józefa. Wykonana jest z ceramiki, a na jej tle widniej figura Św. Józefa wysokości 3,6 m, wykonana z drewna lipowego przez artystę plastyka Władysława Kowalczyka z Łodzi. Ołtarz Główny, ambonka i stacje Drogi Krzyżowej wykonane są również z ceramiki, a motywy zdobnicze i kolorystyka nie odbiegają od ogólnych zasad obowiązujących w całym projekcie uwzględniającym wizję artysty. 

W roku poprzedzającym konsekrację naszego kościola parafialnego, pracowali wśród nas: ks. Jan Pacek (+ 24.09.2002 r.), ks. Jerzy Cąkała, ks. Marek Kot.

Rok 1995

8 kwietnia 
W strugach zacinającego deszczu, silnego wiatru i przejmującego zimna, ulicami Siedlec z kościoła pw. św. Stanisława do naszego kościoła, mieszkańcy Siedlec przeżywali drogę krzyżową. 

22-29 kwietnia 
Trwały w parafii Misje Święte poprzedzające uroczystość konsekracji kościoła. Misję prowadzili Ojcowie Redemptoryści. 

29 kwietnia 
O godzinie 15.00 we wsi Strzała rozpoczęła się droga krzyżowa z krzyżem misyjnym. Zakończyła się na placu przykościelnym poświęceniem i ustawieniem krzyża misyjnego. 

1 maja 
Uroczystość św. Józefa Robotnika. O godzinie 12.45 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta, w czasie której Ordynariusz Diecezji Siedleckiej ks bp Jan Mazur, w obecności księży biskupów Henryka Tomasika i Wacława Skomoruchy, dokonał konsekracji kościoła. 

20 maja 
W kościele naszym obradowała jedna z sesji Drugiego Synodu Diecezji Siedleckiej. 

24 czerwca 
Wielu naszych parafian udało się do Pratulina aby uczestniczyć w tzw. Dniach Świadectwa Wiary Męczenników Podlaskich. Modlono się w intencji Ich rychłej beatyfikacji. 

17 września 
Na Mszy św. sprawowanej o godz. 10.00 śpiewał chór „Monti Lessini” z włoskiego miasta Pescantina. Po Mszy św. chór dał krótki koncert. 

1 października 
W kaplicy, od godziny 16.00 trwał koncert Laureatów Diecezjalnego Przeglądu Chórów. O godzinie 19.00 dał koncert chór z Warszawy, istniejący przy prawosławnej parafii na Woli. 

7-10 października 
W parafii trwałą wizytacja kanoniczna. Wizytował ks bp Ordynariusz Jan Mazur. 

29 października 
Parafianie zbierali fundusze na odbudowę Szkoły Podstawowej nr 10 (przy ulicy Mazurskiej w Siedlcach), która w dużej części spłonęła w trakcie prowadzonego remontu. 

W roku 1995 posługę duszpasterską, jako wikariusze, pełnili nadal: ks Marek Kot, ks Jerzy Cąkała i ks Jan Pacek.

Rok 1996

2 marca 
W naszym kościele odbyły się uroczystości zakończenia peregrynacji Figury M.B. Fatimskiej w diecezji siedleckiej. Po Mszy Św. sprawowanej o godz. 14.00 nastąpił akt oddania całej diecezji Niepokalanemu Sercu Maryi. O godzinie 16.15 Figurę przekazano do Sokołowa Podlaskiego (diecezja drohiczyńska). Przypominamy zainteresowanym, że fgurę M.B. Fatimskiej przejęliśmy z diecezji lubelskiej w miejscowości Łęczna. Poprzez Parczew, Wisznice, Włodawę, Terespol, Białą Podlaską, Łosice, Międzyrzec Podlaski, Łuków, Radzyń Podlaski, Kock, Dęblin, Ryki, Sobolew, Garwolin i Stoczek Łukowski Figura przybyła 1 marca, około 15.00 do WSD w Opolu Nowym, później do kościoła p.w. Św. Stanisława, a następnie – o godzinie 18.00 – do katedry. Przebywała tam do 2 marca. 

21 kwietnia 
Ingres do katedry nowomianowanego przez Stolicę Apostolską biskupa ordynariusza Jana Wiktora Nowaka. Dotychczasowy biskup ordynariusz Jan Mazur osiągnął wiek emerytalny i złożył rezygnację z zarządzania diecezją. 

28-30 kwietnia 
Renowacja Misji Świętych odbywanych w dniach 22-30.04.1995. Przeżyliśmy Triduum Maryjne, zakończone uroczystym wprowadzeniem do kościoła i zainstalowaniem Obrazu M.B.Nieustającej Pomocy. Akt ten miał miejsce 28 kwietnia o godzinie 17.45. Renowacji Misji dokonali Ojcowie Redemptoryści. 

9 czerwca 
Parafialną procesję ku czci Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (w oktawie Bożego Ciała) prowadził ks. bp senior Jan Mazur. 

10 czerwca 
Ksiądz Proboszcz Leon Balicki uległ chorobie wymagającej leczenia szpitalnego. Parafia pozostawała bez swego proboszcza przez dłuższy okres. 

23 września 
Parafianie wraz z całym dekanatem siedleckim pielgrzymują do Pratulina, aby modlić się o rychłą beatyfikację Męczenników Podlaskich. 

6 października 
Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikuje w Rzymie Unitów, Męczenników Podlaskich z Pratulina. Pośród wielu Polaków obecnych na tej uroczystości byli i nasi parafianie. 

11 października 
W Warszawie na lotnisku Okęcie odbyło się uroczyste pożegnanie Matki Bożej w znaku Figury Fatimskiej, w którym to znaku nawiedziła naszą Ojczyznę (miedzy innymi naszą diecezję). 

W roku 1996 pracowali wśród nas: ks. Marek Kot, ks. Jerzy Cąkała i ks. Jan Pacek. W lipcu wspomagał nas dodatkowo ks. Marcin Czuchraniuk, przybyły w związku z chorobą ks. proboszcza Leona Balickiego.

Rok 1997

Rok piątej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Ojczyzny na 46 Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny we Wrocławiu. 

6 stycznia 
Po Mszy Świętej sprawowanej o godz. 18.00 odbyło się Misterium Kolędowe przy Żłóbku. Wykonawcami Misterium były dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Siedlcach, zrzeszone w kole teatralnym i chórze dziecięcym. 

24-27 kwietnia 
W Siedlcach trwały Dni Ewangelizacji poprzez sport. W ramach tych Dni przeprowadzone były IV Mistrzostwa Polskich Seminariów Duchownych w piłce nożnej. Wielu naszych parafian, zwłaszcza młodszych wiekiem (ministranci, lektorzy) kibicowało reprezentacji naszego WSD. 

28-30 kwietnia 
Przeżywaliśmy jako parafia trzydniowe nabożeństwo ku czci Św. Józefa Robotnika. Poprzedzało ono odpust parafialny w dniu 1 maja. 

15 czerwca 
Wielu spośród naszych parafian uczestniczyło w uroczystościach dziękczynnych za dar beatyfikacji Męczenników Podlaskich. Uroczystości te odbywały się w Pratulinie, przy licznym udziale przedstawicieli Episkopatu Polski z ks. Prymasem kardynałem Józefem Glempem. 

15 lipca 
Mocą dekretu ks. Biskupa Ordynariusza Jana Wiktora Nowaka, z dniem 15 lipca, po 13 latach pełnienia obowiązków proboszcza naszej parafii, osiągnąwszy wiek emerytalny, odszedł od nas ks. prałat Leon Balicki. Na Jego miejsce został powołany ks. Jerzy Górski. 

20 lipca 
Uroczyste pożegnanie ks. prałata Leona Balickiego na Mszy Św. sprawowanej o godzinie 10.00. Ksiądz Prałat zamieszkał pośród nas, wspierając księży swoją posługą duszpasterską. 

Parafianie czynnie włączyli się w zbiórkę funduszy na pomoc Rodakom, poszkodowanym przez wielką powódź. 

22 listopada 
W uroczystość św. Cecylii, patronki śpiewu i muzyki kościelnej, w naszej świątyni odbył się koncert zespołu ORATORIUM z Radomia. 

Duszpasterze
– 7 lipca opuścił naszą parafię ks. Jerzy Cąkała. Na jego miejsce przybył ks. Jarosław Oponowicz. 
– 22 sierpnia odszedł ks. Marek Kot. Na jego miejsce przybył ks. Artur Majorek. 
– Pozostał nadal pośród nas ks. Jan Pacek. 
– Od 1 do 15 sierpnia posługiwał w parafii ks. Tadeusz Danieluk. 

Rok 2001

Pierwszy rok trzeciego tysiąclecia od przyjścia na świat Jezusa Chrystusa, Odkupiciela świata. 

31 grudnia/na 1 stycznia 
Msza Święta na rozpoczęcie trzeciego tysiąclecia, o Boże błogosławieństwo dla Ojczyzny i naszej parafii. 

Styczeń 
Rozpoczął funkcjonowanie rodzinny punkt konsultacyjny POMARAŃCZOWA LINIA. Udzielano w nim porad prawnych oraz porad z zakresu problemów psychospołecznych, edukacyjnych itp.. Punkt zakończył swoją działalność 11 grudnia 2001 roku. 

14 stycznia 
Odbyło się spotkanie opłatkowe Służby Zdrowia. W spotkaniu uczestniczył ks. Bp Henryk Tomasik. Nasz ks. Proboszcz, kan. Jerzy Górski, jako duszpasterz Służby Zdrowia, pełnił obowiązki gospodarza spotkania. 

Luty 
Dotarła do parafii (z Włoch ) pierwsza dostawa granitu na schody główne. 

29 marca – 1 kwietnia 
Gościł wśród nas (po raz kolejny) ojciec Leon Knabit, benedyktyn z Tyńca. Przewodniczył rekolekcjom wielkopostnym. Pierwszego kwietnia, po Mszy św. o godz. 18oo, spotkał się w naszym kościele z pedagogami siedleckimi. 

1 maja 
W dniu naszego patrona, św. Józefa Robotnika, Mszę Świętą w intencji wszystkich bezrobotnych sprawował ks. Bp Senior, Jan Mazur. 

2 czerwca 
W sanktuarium św. Józefa odbywał się Diecezjalny Kongres Misyjny Dzieci. Uroczystej Mszy Świętej Kongresowej , sprawowanej o godz. 11oo, przewodniczył ks. Bp Ordynariusz, Jan Wiktor Nowak. 

10 czerwca 
Na tzw. Błoniach Siedleckich, które były miejscem papieskiej celebry 10 czerwca 1999 roku, ustawiono i poświęcono krzyż upamiętniający historyczną wizytę papieża Jana Pawła II w Siedlcach. Krzyż ma 33 metry wysokości, rozpiętość jego ramion wynosi 8 metrów, a waży 16 ton. Aktu poświęcenia dokonał ks. Bp Ordynariusz, Jan Wiktor Nowak. 

24 czerwca 
O godzinie 12.45 Mszę Św. prymicyjną w naszym kościele sprawował ks. Adam Karcz. 

Sierpień 
Stanowisko organisty w Diecezjalnym Sanktuarium Św. Józefa w Siedlcach objął Pan Wojciech Jezuit. Od 1985 roku funkcje tą pełniły Siostry Orionistki. 

26 sierpnia 
Zmarł ks. Bp Wacław Skomorucha, biskup pomocniczy w Diecezji Siedleckiej w latach 1962-1992. Bywał On częstym gościem w naszej wspólnocie parafialnej. 

10 października 
W kościele naszym, o godz. 11.00, sprawowana była przez ks. Bp Seniora, Jana Mazura, uroczysta Msza Św. w intencji Pierwszego Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego, mieszczącego się przy ulicy Chrobrego 13. W czasie Mszy Św. poświęcono sztandar szkoły i nadano jej imię ks. Józefa Tischnera. 

Grudzień 
Ksiądz proboszcz Jerzy Górski poddany został bardzo poważnej i skomplikowanej operacji głowy. Wielu parafian modliło się w intencji pomyślnego przebiegu operacji, zwłaszcza w dniu wykonywania zabiegu chirurgicznego. 

13-16 grudnia 
Rekolekcje Adwentowe w pierwszym roku Trzeciego Tysiąclecia prowadził w naszej wspólnocie parafialnej ks. Janusz Wolski, dyrektor Katolickiego Radia PODLASIE. 

15 grudnia 
W kościele koncertował chór z Chorwacji. W repertuarze były kolędy wielu narodów świata. 

28 grudnia 
Marsz w obronie życia przeszedł z Katedry Siedleckiej do Sanktuarium Świętego Józefa. Organizatorem Marszu był Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie. W Marszu uczestniczyło około 350 osób. 

W roku 2001 posługę duszpasterską w parafii pełnili następujący księża wikariusze: ks. Zbigniew Rozmysł, ks. Zygmunt Pena i ks. Stanisław Szymuś.

Rok 2002

W roku tym, papież Jan Paweł II nawiedził Kraków i Kalwarię Zebrzydowską. Była to dziewiąta pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny. 

6 stycznia 
Grupa dzieci z naszej parafii, licząca 98 osób, została przyjęta do Papieskiego Dzieła Dziecięctwa Misyjnego. Ksiądz Proboszcz, po przebyciu skomplikowanej operacji, powrócił do pełnienia posługi duszpasterskiej. 

10 stycznia 
W kościele naszym odbył się koncert kolęd w wykonaniu znanej piosenkarki Eleni. Dochód uzyskany ze sprzedaży biletów wstępu przeznaczono na rzecz fundacji wspomagającej bezdomnych i uzależnionych od narkotyków. Z Artystką występował nasz chór dziecięcy, ŚWIATEŁKO. 

27 stycznia 
Na przedpołudniowych Mszach Św. gościliśmy w naszej parafii Ojca Archimandrytę Romana Piętkę, proboszcza parafii unickiej obrządku wschodnio słowiańskiego w Kostomłotach nad Bugiem. Ojciec Piętka głosił słowo boże, przybliżając nam dzieje podejmowanych prób zdążających do jedności chrześcijan. 

25 lutego 
Przy naszej parafii rozpoczął działalność klub szachowy. Klub przygarnia przede wszystkim dzieci i młodzież. 

3 marca 
Ukazał się SETNY (jubileuszowy) numer gazetki parafialnej OPIEKUN. O godz. 10.00 ks. Proboszcz Jerzy Górski odprawił Mszę św. w intencji Zespołu Redakcyjnego i o boże błogosławieństwo na dalsze lata „wydawniczego trudu”. 

10 marca 
Jak co roku, rozpoczęła się nowenna do św. Józefa. W tym roku nowenna transmitowana była przez Katolickie Radio Podlasie. 

22 marca 
O godzinie 19.00 rozpoczął się w naszym kościele Koncert Wielkopostny Chóru Miasta Siedlce pod dyrekcją Pana Mariusza Orzełowskiego. 

25 marca 
Po sześciu latach posługi biskupiej w Diecezji Siedleckiej zmarł ks. Biskup Ordynariusz, Jan Wiktor Nowak. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w katedrze siedleckiej w dniu 26 i 27 marca. 

22 kwietnia 
Ojciec Leon Knabit przebywał wśród nas i podpisywał swoją książkę „Od początku do końca”. W naszym kościele spotkał się z czytelnikami. 

30 kwietnia 
Do sanktuarium Św. Józefa przybyła piąta już Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin. Pielgrzymka zakończyła się Mszą Św. sprawowaną o godz. 21.00. Organizacją pielgrzymki zajmował się Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie oraz Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin. 

Po 20 kwietnia rozpoczęły się prace remontowe wieży kościelnej oraz malowanie kościoła. 

7 czerwca 
Ingres Biskupa Ordynariusza Diecezji Siedleckiej, Zbigniewa Kiernikowskiego, do Katedry Siedleckiej. 

9 czerwca 
Wielu naszych parafian pielgrzymowało do Pratulina, do grobu Męczenników Podlaskich, aby oddać im cześć i dziękować Bogu za dar pielgrzymki Ojca Świętego, Jana Pawła II, do Ojczyzny. 

16 czerwca 
Mszę Świętą Prymicyjną w naszym kościele sprawował ks. Jarosław Ruciński, nasz parafianin. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze siedleckiej 15 czerwca. 

28 czerwca 
Zakończone zostały prace remontowe i malarskie wieży i kościoła, tak na zewnątrz jak i wewnątrz świątyni. 

1 lipca 
W wypadku drogowym na Węgrzech, któremu uległa grupa polskich pielgrzymów zdążających do Medjugorie, zginął nasz ksiądz Proboszcz, kanonik Jerzy Górski. W nagły i jakże niespodziewany sposób zakończył się dla nas okres Jego, prawie pięcioletniego posługiwania w naszej parafii. Uroczystości pogrzebowe odbywały się w naszym kościele 8 i 9 lipca. 

4 sierpnia 
Posługę duszpasterską jako Proboszcz parafii p. w. Św. Józefa rozpoczął ks. Henryk Antoni Drozd. 

2-3 września 
W ramach Jubileuszu 75-lecia powrotu z wygnania Kodeńskiego Wizerunku NMP, uczestniczymy w peregrynacji Obrazu z Siedlec do Kodnia, przebiegającą historyczną trasą. Nasze uczestnictwo, jako parafii, wyraża się obecnością na głównych nabożeństwach oraz nocnej adoracji w katedrze siedleckiej 3 września od godziny trzeciej do czwartej w nocy. 

13 -15 września 
Odbywały się rekolekcje szkolne. Patronem rekolekcji był św. Stanisław Kostka. 

24 – 25 września 
Uczestniczyliśmy, jako wspólnota parafialna, w uroczystościach związanych z jubileuszem powrotu do Leśnej Podlaskiej, odnalezionego przed 75 laty, łaskami słynącego Obrazu Matki Boskiej Leśniańskiej. Wyrazem naszego włączenia się w uroczystości jubileuszowe i peregrynację Obrazu z Siedlec do Leśnej było nocne czuwanie przy Czcigodnym Wizerunku w kościele pw. św. Stanisława w godzinach od 1.30 do 3.00 25 września oraz uczestnictwo w głównych nabożeństwach, jakie odbywały się w Siedlcach podczas pobytu Obrazu. w naszym biskupim mieście. 

5 października 
Pod przewodnictwem ks. Krzysztofa, w dniach 5 – 6 października odbyła się pielgrzymka na Jasną Górę. Współorganizatorami pielgrzymki były panie, liderki kół żywego różańca. 

14 października 
W sali wielofunkcyjnej I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego (na terenie naszej parafii) ks. Biskup Kiernikowski spotkał się podczas Liturgii Słowa z Nauczycielami i Wychowawcami. Spotkanie odbyło się z racji Dnia Edukacji. 

3 listopada 
O godzinie 17oo, pod patronatem Ks. Biskupa Ordynariusza, Zbigniewa Kiernikowskiego, rozpoczął się w naszym kościele koncert poświęcony pamięci ks. kanonika Jerzego Górskiego oraz ofiar wypadku pielgrzymki do Medjugore. Koncertował Chór Miasta Siedlce pod batutą Pana Mariusza Orzełowskiego. Po koncercie członkowie Chóru zbierali dobrowolne ofiary, które zasiliły fundusz na rzecz ofiar i poszkodowanych w wypadku Na koncert przybyło około 2500 osób. 

6 listopada 
W parafii naszej przebywali goście z Medjugorie, ojciec Pietro Zorza – franciszkanin i Jakov Colo, jeden z tych, którym objawiała się Matka Boża. Przybyli oni do nas, aby modlić się w intencji księdza Jerzego i Pielgrzymów, którzy zginęli w drodze do tamtejszego sanktuarium. 

15 listopada 
W parafii naszej odbywała się konwencja Zespołów Charytatywnych z parafii siedleckich. Spotkaniu przewodniczył Dyrektor Diecezjalnej CARITAS, ks. kan. Julian Jóźwik. 

18 listopada 
W Sanktuarium Świętego Józefa Nauczyciele, Wychowawcy, Katecheci, Pracownicy Oświaty i Rodzice, modlili się w intencji zmarłych Nauczycieli, Uczniów i Pracowników Szkół. 

8 grudnia 
W parafii naszej, od godziny 16.00, ruch Światło-Życie przeżywał Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu. Wystawiono sztukę p.t. „Ecce homo”. Spotkanie zakończono Apelem Jasnogórskim. 

12-15 grudnia 
Odbyły się rekolekcje adwentowe w naszej parafii. Przeżywane były w oparciu o słowa zapisane w Ewangelii Św. Łukasza ” Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”. 

Listopad – Grudzień 
Od początku listopada w naszym kościele parafialnym mogliśmy słuchać katechez głoszonych przez grupy neokatechumenalne z Warszawy i Lublina. Grupy te przybyły na zaproszenie Księdza Biskupa. Katechezy ewangelizacyjne przeznaczone dla dorosłych i młodzieży głoszone były w poniedziałki i czwartki o godzinie 19:30. 

W roku 2002 posługę duszpasterską w parafii sprawowali następujący księża wikariusze: ks. Zbigniew Rozmysł (do dnia 3 lipca), ks. Krzysztof Wałek (od dnia 3 lipca), ks. Zygmunt Pena i ks. Stanisław Szymuś.

Rok 2003

6 stycznia 
10 rocznica przyjęcia w Rzymie w rąk Ojca Świętego Jana Pawła II święceń biskupich przez ks. Henryka Tomasika 

19 stycznia 
Teatr dziecięcy wraz z dziećmi z zespołu Światełko przygotowali musical „Opowieść Wigilijna”. Był to spektakl o tematyce Bożego Narodzenia przenoszący symbolikę narodzenia Jezusa w czasy współczesne. W sztuce wzięło udział 20 dzieci. Scenariusz przygotowały Katarzyna Lewartowska i Joanna Kozioł, pod kierunkiem ks. Stanisława Szymusia. 

20 stycznia 
„Aby stanowiły jedno” – pod tym hasłem odbyło się w naszej parafii ekumeniczne spotkanie, różnych wyznań, którzy modlili się o jedność wyznawców Chrystusa. Wzięli w nim udział przedstawiciele Kościoła Prawosławnego – ks. Arcybiskup Abel Metropolita Lubelski i Chełmski, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego – biskup Zdzisław Tranda, Proboszcz Parafii Prawosławnej w Siedlcach ks. Sławomir Kochan, proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Węgrowie ks. Marcin Matuzal i inni. Byli także przedstawiciele Polskiej Rady Ekumenicznej. Celebracji Słowa Bożego z udziałem zaproszonych gości przewodniczył Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski. 

2 marca 
W naszej parafii odbył się spektakl „Teatru ES” pt. „Przezroczystość” opartego na twórczości ks. Jana Twardowskiego, w reżyserii Andrzeja Meżeryckiego. 

15 marca 
Pielgrzymka Ruchu Rodzin Nazaretańskich do naszego Sanktuarium i dzień skupienia dla Pielgrzymów . 

16-19 marca 
Rekolekcje wielkopostne – prowadzili ks. Andrzej Jaczewski i ks. Dariusz Parafiniuk. 

1 kwietnia 
Zaczyna współpracę duszpasterską ks. Wiesław Kazimierczuk późniejszy rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej. Urodził się 3 lipca 1964 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1990 r., studiował na KUL-u. 

12-13 kwietnia 
Parafia jest gospodarzem XVIII Światowego Dnia Młodzieży Diecezji Siedleckiej 

1 maja 
Wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika – dzień odpustu. Obchodzimy ósmą rocznicę konsekracji naszego kościoła parafialnego. 

6 maja 
Ks. biskup Zbigniew Kiernikowski udzielił naszym dziewczętom i chłopcom Sakramentu Bierzmowania. 

23 maja 
Nadanie Gimnazjum nr 5 w Siedlcach, działającemu na terenie naszej Parafii, imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Mszę św. sprawował ks. bp. Henryk Tomasik 

8 czerwca 
Diecezjalne i parafialne obchody rocznicy beatyfikacji Męczenników Podlaskich i 4 rocznicy wizyty papieskiej w Siedlcach. 

12 czerwca 
Obchodzimy 10 rocznicę święceń kapłańskich ks. Stanisława Szymusia, opiekuna Zespołu „Światełko”. 

21 czerwca 
Nasz parafian kleryk Michał Chromiński otrzymał święcenia diakonatu. 

24, 25 czerwca 
W tych dniach w katedrze siedleckiej przebywa krzyż Światowych Dni Młodzieży 

1 lipca 
Odsłonięcie i poświęcenie tablicy dedykowanej ks. Jerzemu Górskiemu, byłemu proboszczowi naszej Parafii. 

13 lipca 
Promocja książki Ojca Leona Knabita „Dywan Dobrej Nowiny”. Ojciec Leon wygłosił słowo Boże i podpisywał swoją książkę. 

2 sierpnia 
Rusza XXII piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Nasi Parafianie idą w grupie nr 2. 

3 sierpnia 
Gościem naszej parafii jest ks. Jan Ślepowroński, były rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Kamieńsko-Podolskiej, proboszcz z Baru na Podolu (obecnie Ukraina), gdzie 29 lutego 1768 r. zawiązała się Konfederacja Barska 

17 sierpnia 
Diecezjalna Pielgrzymka pszczelarzy. Mszę św. odprawia ks. bp Zbigniew Kiernikowski 

16 października 
Uroczyste obchody (diecezjalne i parafialne) 25 rocznicy wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową 

25 października 
24 studentów V roku seminarium zostało przyjętych w poczet kandydatów do święceń diakonatu. Wśród nich są dwaj nasi parafianie Rafał Pietruczuk i Tomasz Sałasiński 

30 listopada – 21 grudnia 
Adwentowe Czuwanie – Przyjdź Panie Jezu 
I Niedziela Adwentu – A Słowo Ciałem się stało 
II Niedziela Adwentu – Grzech i Odkupienie 
III Niedziela Adwentu – Głośmy z weselem „Bóg jest między nami” 
IV Niedziela Adwentu – Odnów nas Boże i daj nam zbawienie 

11-14 grudnia 
Rekolekcje Adwentowe, którym przewodniczą ks. Robert Mirończuk, ks. Krzysztof Garwoliński 

21 grudnia 
Naszym gościem był O. Emilio Cardenas SM z zakonu Marianistów, pochodzący z San Sebastian, z kraju Basków w Hiszpanii. Pracował Kolumbii, Szwajcarii, Niemczech, Francji. Teraz w Polsce. Znany duszpasterz młodzieży. 

28 grudnia 
Marsz Życia. Uczestnicy przeszli z katedry do naszego Sanktuarium 

w 2003 roku posługę duszpasterską w parafii sprawowali następujący wikariusze: ks. Stanisław Szymuś, ks. Zygmunt Pena i ks. Krzysztof Wałek

Rok 2004

styczeń 
spotkania opłatkowe różnych ruchów i stowarzyszeń działających przy parafii 

6 stycznia 
Jasełka przygotowane przez dzieci i nauczycieli z Miejskiego Przedszkola nr. 14 w Siedlcach 

28 stycznia 
W Szkole Społecznej w Strzale odbył się montaż słowno-muzyczny pt. „Wszystko przez Nie się stało” na którym był obecny ks. bp H. Tomasik i proboszcz H. Drozd 

19 lutego 
II stacja przed kongresem Józefologicznym na którą zostali zaproszeni wszyscy noszący imię Opiekuna Św. Rodziny 

4 marca 
zakończył praktykę w naszej parafii ks. diakon Krzysztof Piórkowski 

12 marca 
W kaplicy sióstr Orionistek, leżącej na terenie naszej parafii, odbyła się uroczystość odpustowa ku czci bł. Alojzego Orione. W tej kaplicy znajdują się relikwie ks. Orione. 

18-21 marca 
Rekolekcje wielkopostne, które prowadzili ks. Czesław Ciołek i ks. Jan Spólny 

19 marca 
Parafialny odpust Św. Józefa – III Stacja przed kongresem Józefologicznym Nasza młodzież przyjmuje Sakrament Bierzmowania 

3, 4 kwietnia 
Nasze sanktuarium było współorganizatorem XIX Światowych Dni Młodzieży Diecezji Siedleckiej, który odbył się pod hasłem „Chcemy ujrzeć Jezusa”. Nasza diecezja gościła prawie 4000 młodych ludzi. 

8 kwietnia 
Do groma ministrantów przyjęto 13 chłopców, Również liczba lektorów zwiększyła się o 8 młodzieńców. 

19 kwietnia 
IV stacja przed kongresem Józefologicznym. Na spotkanie zaproszono kapłanów, którzy jako wikariusze pracowali w naszej parafii od czasu jej powstania. 

22-30 kwietnia 
Zespół Światełko wyjechał z ks. Stanisławem Szymusiem i ks. Henrykiem Drozdem na tournee po Włoszech. Swoje umiejętności zaprezentował przed Ojcem Świętym. Zespół obchodził 5-lecie istnienia. 

30 kwietnia 
VII Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin do Sanktuarium Św. Józefa pod hasłem „Święty Józef- duchowy wymiar ojcostwa” 

1 maja 
Wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika – dzień odpustu. Dzień modlitw za bezrobotnych 

2 maja 
Gościem naszej parafii był ks. diakon z naszego seminarium. Podczas kazania na mszach świętych opowiadał o życiu wspólnoty seminaryjnej. Do rąk naszych Czytelników trafił 200 numer „Opiekuna” – naszej parafialnej gazetki. 

8 maja 
Kolejna Pielgrzymka i Dzień Skupienia Ruchu Rodzin Nazaretańskich. 

16 maja 
I komunia święta. 108 dzieci po raz pierwszy przyjęło Pana Jezusa w Eucharystii. W Rzymie kanonizowano ks. Orione – patrona naszych sióstr Orionistek. 

19 maja 
Pierwszy Podlaski Kongres Józefologiczny pod hasłem „Ojciec pilnie poszukiwany”. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. bp. Zbigniew Kiernikowski, zaś obradom ks. Henryk Drozd 

30 maja 
Zespół Charytatywny z naszej parafii zorganizował loterię fantową, która miała na celu przygotowanie małych upominków na Dzień Dziecka. 

6 czerwca 
W ramach obchodów Dni Siedlec w naszym kościele odbył się Wielki „Konert Europejski” dedykowany Janowi Pawłowi II. Wystąpili artyści Filharmonii Warszawskiej, Chóru Miasta Siedlce i Teatru ES. Koncert kończył obchody „Dni Siedlec”. 

13 czerwca 
Biwak służby liturgicznej i Oazy, 

19 czerwca 
Święcenia kapłańskie przyjął ks. Michał Chromiński, a dzień później w naszym kościele odprawił swoją Mszę Św. Prymicyjną. 

27 czerwca 
Pielgrzymka Strażaków: Nasza parafia była gospodarzem strażackiego święta. Przyjechały poczty sztandarowe i wozy bojowe Zawodowych i Ochotniczych straży pożarnych powiatu siedleckiego 

1 lipca 
II rocznica wypadku autobusu na Węgrzech, w którym zginą m.in. ks. Jerzy Górski. W jego intencji była odprawiona Msza Św. 

2 sierpnia 
Rusza XXIII Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę. Tegoroczne hasło: „Pójdź za mną”. 

28 sierpnia 
Nasza parafianka Katarzyna Śledź w Krakowie złożyła śluby zakonne (pierwsza profesja). 

1 września 
W naszej parafii podejmuje pracę siostra Marianna Laskus. Będzie katechetką w SP nr 9 

8 września 
Diecezjalne Dożynki w Woli Gułowskiej. Naszą parafię reprezentują mieszkańcy wisi Żytnia. 

17-19 września 
Rekolekcje szkolne 

19 września 
Gościem naszej parafii był ks. Jarosław Mitrzak – misjonarz z Syberii. 

7 listopada 
Zakończyła się w naszej parafii wizytacja kanoniczna ks. bp. Zbigniewa Kiernikowskiego. Nasz pasterz wyraził radość z licznego uczestnictwa w niedzielnej liturgii i dużego grona (ok. 1500 osób) należących do różnych wspólnot. Ks. biskup pozostawił też sugestie dotyczące niektórych zagadnień związanych ze sprawowaniem liturgii. 

9-12 grudnia 
Rekolekcje adwentowe. Przewodniczył im ks. Sławomir Kapitan – dyr. Katolickiego Radia Podlasie i ks. Jacek Guz 

W 2004 roku posługę duszpasterską w parafii sprawowali wikariusze: ks. Stanisław Szymuś, ks. Zygmunt Pena i ks. Krzysztof Wałek

Rok 2005

6 stycznia 
W Uroczystość Objawienia Pańskiego odbył się w naszym kościele noworoczny koncert kolęd. Występował Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Po koncercie organizatorzy przeprowadzili zbiórkę na potrzeby Domu Dziecka w Siedlcach. 

9 stycznia 
W czasie niedzielnej eucharystii śpiewała „Kapela Drewutnia”. Zespół składa się z 9 osób, a 5 z nich to osoby niewidome. 

16 stycznia 
Turniej tenisa stołowego o mistrzostwo ministrantów naszej parafii. 

17 stycznia 
Ks. prałat Leon Balicki obchodził 45 rocznicę święceń kapłańskich. 

28 stycznia 
I inicjatywy parafialnego Zespołu Caritas w naszej parafii ruszyła świetlica charytatywna dla dzieci. Pierwszą jej kierowniczką została Aneta Abramowicz. 

20 lutego 
Gościem naszej parafii był ks. Mirosław Stańczuk z parafii Jarmolince na Ukrainie. 

17-20 marca 
Rekolekcje Wielkopostne. Prowadzą ks. Krzysztof Skwierczyński i ks. Jarosław Oponowicz. 

18 marca 
Sakramentu bierzmowania udzieli ks. bp. Henryk Tomasik 

19 marca 
Świętego Józefa – odpust parafialny i rekolekcje wielkopostne. 

20 marca 
Niedziela Palmowa. Ulicami Siedlec z kościoła pw. Św. Stanisława do naszego sanktuarium przeszła Droga Krzyżowa. 

30 kwietnia 
W naszej parafii odbyła się VII Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin. 

1 maja 
Pod hasłem „Ludzie pracy solidarni w modlitwie” odbył się parafialny odpust Św. Józefa Robotnika. Przewodniczył siedlecki duszpasterz ludzi pracy ks. Józef Miszczuk 

10 czerwca 
Święcenia diakonatu przyjął z rąk ks. bpa H. Tomasika nasz parafianin, kleryk Paweł Zazuniak. 

11 czerwca 
Święcenia prezbiteriatu udzielał ks. bs. Zbigniew Kiernikowski. Wśród nowo wyświęconych kapłanów są nasi parafianie ks. Rafał Pietruczuk i ks. Tomasz Sałasiński. 

20 czerwca 
Opuszcza nas ks. Zbigniew Pena, aby objąć urząd proboszcza w parafii Dziewule, Był on z nami 5 lat. Zasłynął z prowadzenia letnich obozów dziecięco-młodzieżowych. 

1 lipca 
Wikariuszem w naszej parafii zostaje ks. Marcin Bider Obchodzimy 3 rocznicę śmierci ks. Jerzego Górskiego. 

2 sierpnia 
Rusza XXIV Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę. Tegoroczne hasło: „To czyńcie na moją pamiątkę”. 

W sierpniu odwiedziła naszą parafię 250-osobowa grupa pielgrzymów z Syberii w drodze do Kolonii, gdzie wzięli udział w XX Światowych Dniach Młodzieży. 

31 sierpnia 
Zakończyła w naszej parafii pracę zakrystianki siostra Agnieszka, Orionistka. Zgromadzenie oddelegowało do nas siostrę Aleksandrę Grabarz. 

16-18 września 
Rekolekcje szkolne 

9 października 
Odprawiono w obecności relikwii św. ks. Orione 
Mszę Świętą dziękczynną, z okazji XX posługi Małych Sióstr Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w naszej parafii. 

19 listopada 
Sympozjum Liturgiczne. Tematem był sakrament chrztu. 

8-11 grudnia 
Rekolekcje adwentowe, Katechezy głosi ks. Tomasz Czarnocki i ks. Tomasz Małkiński. 

W 2005 roku posługę duszpasterską w parafii sprawowali następujący wikariusze: ks. Stanisław Szymuś, ks. Zygmunt Pena do 20.06.2005 r., ks. Krzysztof Wałek i ks. Marcin Bider do 1.07.2005 r.