Parafia św. Józefa w Siedlcach


Idź do treści

ROK 1983

Historia

POWTÓRNE ERYGOWANIE PARAFII

Wydarzenia sierpniowe w 1980 roku pamiętne z powodu powszechnych strajków w wielkich i mniejszych zakładach pracy Wybrzeża, Śląska, Lubelszczyzny, zakończone podpisaniem tzw. Umów Społecznych pomiędzy przedstawicielami władz rządowych a komitetami strajkowymi w Gdańsku, Szczecinie i Jastrzębiu, spowodowały kolejny zwrot w polskiej historii powojennej. Wydarzenia te przyczyniły się, między innymi, do zmiany kursu władzy w stosunku do Kościoła. Znowu okazało się, że na krótko.

Wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku, ograniczenie swobód obywatelskich, internowanie tysięcy działaczy związkowych i opozycyjnych oraz uwięzienie wielu Polaków, zniszczyło rodzący się proces demokratyzacji życia. Ale powrotu do sytuacji z przed roku 1980 nie mogło już być. Zdawały sobie z tego doskonale sprawę ówczesne władze, chociaż z uporem trwały aby nadawać umiłowanemu przez nich socjalizmowi "ludzką twarz" i nie myślały o wyrzuceniu go na śmietnik historii. Czekano na sprzyjający czas, aby znowu ponowić próby reaktywowania parafii. W takim oczekiwaniu nadszedł rok 1983.

Był to rok dziękczynnej pielgrzymki papieża Jana Pawła II, naszego Rodaka na Stolicy Piotrowej, do Ojczyzny. Dziękczynnej za 600 lat obecności Maryi w Jasnogórskim Wizerunku. Był to Rok Odkupienia, ogłoszony z dniem 25 marca. W roku tym upływało 1950 lat od zbawczej śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana. W Diecezji naszej,od dnia 24 X 1968 roku pasterzował ks. Bp Jan Mazur. Wspomagał go w pracy ks. Bp Wacław Skomorucha, który od 13 września 1963 roku posługiwał w Diecezji naszej jako Biskup Pomocniczy. Był on Ojcem Soboru Watykańskiego II. Uczestniczył w pracach Soboru podczas II i IV jego sesji.

1 lipca
Ukazał się dekret nr 1024/83 Biskupa Diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej, Jana Mazura, powiadamiający mieszkańców Siedlec i okolicznych miejscowości,o zamiarze powołania do życia wspólnoty parafialnej na fundamencie sprzed 50-u lat.

6 października
Wyznaczona przez ks. Bpa Ordynariusza Jana Mazura komisja, po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie, ustaliła wstępnie zasięg i granice parafii. W skład komisji wchodzili:
- ks. prałat Stanisław Biernat, wówczas proboszcz parafii katedralnej
- ks. kan. Mieczysław Łuszczyński, ówczesny proboszcz parafii Św. Stanisława
- ks. kan. Franciszek Dudka, kanclerz Kurii Diecezjalnej
- ks. mgr Tadeusz Kulik, referent Wydziału Architektonicznego

19 grudnia
Ks. Biskup Ordynariusz, dekretem nr 1817/83, z dniem 1 stycznia 1984 roku, ERYGUJE parafię pod wezwaniem Świętego Józefa. Parafia została zlokalizowana przy ulicy Juliana Marchlewskiego (trasa wylotowa do Sokołowa Podlaskiego i Łomży). Aktualna nazwa tej ulicy to Sokołowska, Nr 124.

Oto treść DEKRETU EREKCYJNEGO.

BISKUP SIEDLECKI CZYLI PODLASKI
Ldz. 1847/83
Siedlce, dnia 19 grudnia 1983 r.
Dekretem Biskupa Podlaskiego z dnia 29 kwietnia 1931 roku, Nr 2046, została erygowana parafia pw. Opieki Św. Józefa w Siedlcach na terytorium tzw. Nowe Siedlce z części parafii katedralnej i św. Stanisława. Do roku 1938, z powodu powstałych trudności z nabyciem placu pod budowę kościoła, nie została zorganizowana ww. parafia. Dnia 19 listopada 1939 roku utworzono tymczasową kaplicę przy zbiegu ulic Jagiellońskiej i Dąbrowskiego, a potem przystąpiono do budowy nowego kościoła, który został spalony podczas działań wojennych w 1944 roku. W wyniku dalszych trudności, terytorium nowej parafii zostało podzielone na dwie części i przyłączone do parafii katedralnej oraz św. Stanisława w Siedlcach.

W związku z rozbudową Siedlec, a zwłaszcza powstaniem Osiedla Tysiąclecia, zaistniała potrzeba duszpasterska utworzenia nowej parafii w tej części miasta. W oparciu o pozwolenie Władz Wojewódzkich z dnia 24 listopada 1983 roku (Wz. 6813/1/83), biorąc pod uwagę dobro duchowe wiernych, po wysłuchaniu zdania Kapituły Katedralnej Siedleckiej, Rady Kapłańskiej i zainteresowanych proboszczów parafii siedleckich, niniejszym dekretem na mocy kan. 515 K. P. K. eryguję nową rzymskokatolicką parafię pw. Św. Józefa w Siedlcach z dniem 1 stycznia 1984 roku. Powstaje ona z części terytorium parafii katedralnej i św. Stanisława w Siedlcach w następujących granicach: od torów kolejowych Siedlce-Sokołów Podlaski na południowy wschód obejmując ulice Żytnią i Łąkową (obie strony) do ul. Marchlewskiego, ulicą Marchlewskiego (obie strony) do ulicy Rynkowej, ulicą Rynkową do ulicy Czerwonego Krzyża, ulicą Czerwonego Krzyża do ulicy Prusa (do skrzyżowania z ulicą Jagiellońską), ulicą Jagiellońską do ulicy Północnej (obie strony ul. Jagiellońskiej). Dalej parafia św. Józefa obejmuje cały obszar na północ z wioskami: Purzec, Strzała, Mała Strzałka i kolonia oraz Żytnia. Sprawy organizacyjne tej parafii będą regulowane przez dalsze zarządzenia Władzy Diecezjalnej.

Niniejszy dekret należy odczytać w niedzielę 1 stycznia 1984 roku na wszystkich Mszach św. w kościołach: katedralnym, św. Stanisława, garnizonowym, Sióstr Sakramentek-Benedyktynek oraz w kaplicy Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Siedlcach. Na dowód czego itd. . . .
Dan w Siedlcach, dnia jw.

Jan Mazur bp
Ks. Franciszek Dudka, Kanclerz.

Strona główna | Czytania na dziś | ŚDM 2016 | Poradnia Rodzinna | Sakramenty | Terytorium | Kościół parafialny | Sanktuarium | Msze święte | Odpusty i rekolekcje | Historia | Duszpasterze | Rada Parafialna | Siostry Orionistki | Galerie | Światełko | Linki | Świetlica | Caritas | Domowy Kościół | Sychar | Grupy parafialne | Opiekun | Kontakt | Admin | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego