PRZEZ AUSTRIĘ DO ITALII

ks. Henryk Drozd
29 stycznia 2019


Kategorie wpisu:
Wiadomości parafialneSerdecznie zapraszam na Pielgrzymkę do Włoch od 24 kwietnia do 1 maja br., którą umownie nazwa­li­ś­my: „Do stóp Św. Jana Pawła II”. Oto jej program w skró­cie:

24 kwietnia. Wyjazd z Siedlec (około 1.00), prze­jazd przez Czechy i Austrię do Tarvisio (we Wło­szech), tam nocleg. Po drodze obiad i prawdziwy wiedeński „wie­ner schnitzel” z sałatką ziemnia­czaną.

25 kwietnia. Zwiedzanie Wenecji. Statkiem przez Ca­na­le Grande do placu Św. Marka, mosty Rialto i Wes­t­­ch­nień, Msza Św. w Bazylice Św. Marka, spacer przez Wenecję i powrót na parking. Prze­jazd do Pad­wy. Zwiedzanie Bazyliki Św. Antoniego i Placu Prato. Zakwaterowanie w okolicy Rimini.

26 kwietnia. Wyjazd do Asyżu, Msza Św. i zwie­dza­nie ba­zylik: Matki Bożej Anielskiej, Św. Klary i Św. Fran­ci­sz­ka, spacer przez Asyż. Przejazd do Casci, zwie­­dza­nie Sanktuarium Św. Rity. Przejazd do Rzy­mu.

27 kwietnia. Rzym. Eucharystia przy gro­bie Św. Jana Pawła II. Zwiedzanie Bazyliki Św. Piotra, wej­ście na ko­pułę. Spacer przez: Zamek Anioła, Piaz­za Navona, Panteon, Fontanna di Trevi, Schody Hiszpańskie, stąd metrem na Lateran do Ba­zyliki Św. Jana. Po zwiedzeniu powrót do ho­telu.

28 kwietnia. Rzym cd. Koloseum, Plac Wenecki, Ka­­pi­tol, Bazy­lika Św. Pawła za Murami. Ok. 13.30 wy­­jazd na Monte Cassino. Zwiedzanie opactwa Be­ne­dyktynów i cmentarza polskiego. Powrót do hotelu.

29 kwietnia. Przejazd do Florencji. Zwiedzanie ko­ś­cio­ła Sa­nta Croce, spacer do Piazza del Duomo i ba­­p­ty­s­te­r­ium z „Drzwiami Raju”, wejście do katedry San­ta Ma­ria del Fiore. Spacer obok wieży Giotta przez Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio i Mo­stu Złotników na wzgórze Michała Anioła z pano­ramą miasta. Wyjazd do hotelu w Tarvisio.

30 kwietnia. Wczesny wyjazd Wiednia, przyjazd przez Ring Wiedeński. Secesyjna Urania, Park Miej­s­ki z pomnikiem Schuberta i Straussa, pomnik Goethe­go i Schillera, Burggarten z pomnikiem Mo­zarta, po­m­nik Marii Teresy, Muzeum Historii Sztuki i Historii Na­tu­­ralnej, Parlament, neogotycki ratusz, Burgtheater, Te­atr Dworski, Kościół Wotywny, Ope­­ra Wiedeńska. Belvedere – letnia rezydencja księcia Eugena von Sa­vo­yen-Carignana i Hofburg Habsburgów. Obiad w je­d­nej z wiedeńskich restau­racji. Wyjazd do Polski.

1 maja. Powrót do Siedlec w godzinach popołu­dnio­wych.

     Cena: 1690 zł + 90 euro (1 uczestnik). Szcze­gó­­ło­wych informacji udzielę telefonicznie (502 210 004) lub osobiście.

Ks. Piotr Kruk